Trochę historii

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie FILIA W OLKUSZU istnieje od ponad pół wieku. Przez 60 lat służy kształceniu i doskonaleniu przede wszystkim nauczycieli, wychowawców, pracowników oświaty, studentów, uczniów oraz wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty edukacyjne.

Od początku swojego istnienia realizuje główne zadania, dla których została powołana. Przede wszystkim:

 • Gromadzi, opracowuje i udostępniania zbiory z zakresu pedagogiki, psychologii, oświaty i dziedzin pokrewnych
 • Pełni roli ośrodka instrukcyjno – metodycznego wobec bibliotek szkolnych
 • Pełni roli ośrodka informacji pedagogicznej i oświatowej w swoim środowisku
 • Tworzy warsztat informacyjny, jak też warunki do pracy indywidualnej i grupowej nauczycieli oraz innych użytkowników biblioteki
 • Wspomaga nauczycieli w realizacji programu w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej

KALENDARIUM

1951 Ministerstwo Oświaty zarządziło utworzenie 100 pedagogicznych bibliotek powiatowych w całym kraju. W województwie krakowskim powołano 9 takich placówek, jedna z nich powstała w Olkuszu. W budynku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Olkuszu, w jednym z pomieszczeń wydzielono miejsce z szafami na książki i tak zaczęła funkcjonować biblioteka pedagogiczna. Książki (ponad tysiąc pozycji) Biblioteki Inspektoratu Szkolnego stały się zalążkiem księgozbioru. Nadzór merytoryczny przyjmuje na siebie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, która prowadzi systematyczne szkolenia pracowników oraz dba o profil zbiorów oraz prenumeratę czasopism. Od września 1951 do września 1954 roku obowiązki kierownika pełni p. Anna Kaczmarczyk.

1952 – 1955 Biblioteka czynna jest tylko 6 godzin w tygodniu. Powiększa się księgozbiór dzięki przydziałom z Ministerstwa Oświaty oraz dodatkowym funduszom otrzymywanym z Wydziału Oświaty i ZNP.

1956 Od września obowiązki kierownika pełni p. Ludmiła Jarnowa. 101 szkół i placówek z powiatu olkuskiego otrzymało od biblioteki „Katalog pomocy szkolnych” Wprowadzone są pierwsze rejestry czytelników oraz zeszyty sprawozdań.

1957 Od stycznia praca w bibliotece wynosi 10 godzin w tygodniu, ale rosnące zajęcia wymagają większej ilości godzin pracy – od września jest to już 7 godzin dziennie. Szybko okazuje się, że pomieszczenie biblioteki w pokoju przechodnim, podzielonym na korytarz i biuro, w którym pracują jednocześnie cztery osoby z różnych wydziałów inspektoratu oświaty jest prawie niemożliwe. W dodatku rośnie liczba czytelników oraz książek. Rozpoczynają się intensywne starania o osobny pokój. Biblioteka dokonuje zakupu pierwszych skrzynek katalogowych. Prenumerowanych jest 15 tytułów czasopism przede wszystkim metodycznych i pedagogicznych.

1958 Zorganizowano wystawę książek pedagogicznych na inaugurację Uniwersytetu  dla Rodziców i Wychowawców w związku z Dniami Oświaty Książki i Prasy. Powołano Radę Biblioteczną w skład, której weszli nauczyciele i pracownicy biblioteki. Główny cel to szerzenie i pogłębianie czytelnictwa wśród nauczycieli, a także pozyskanie nowego lokalu dla biblioteki. W październiku placówka otrzymuje osobny pokój, ok. 27 m². Zarząd Oddziału ZNP w Olkuszu przekazuje swój księgozbiór liczący 128 pozycji bibliotece pedagogicznej.

1959 Zorganizowano wystawę pamiątek starego Olkusza z barwnymi ilustracjami i tekstem starej legendy o „ srebrnym stole i złotych pantofelkach”. W maju zaaranżowano w bibliotece wieczór ku czci Juliusza Słowackiego, a we wrześniu w hołdzie Marii Konopnickiej. Przeprowadzono pierwsze skontrum.

1960 Biblioteka bierze udział w konkursie organizowanym przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie. Kierownicy Pedagogicznych Bibliotek Powiatowych województwa krakowskiego spotykają się na konferencji w Zakopanem. Kierownik biblioteki Pani Jarnowa wygłasza na nim referat pt. „Formy pracy i organizacji czytelnictwa nauczycieli w powiecie olkuskim”.

1961 Konferencja wyjazdowa kierowników bibliotek pedagogicznych w Opolu, gdzie kierownik biblioteki w Olkuszu p. Jarnowa wygłasza referat: ”Jak organizuję pracę samokształceniową nauczycieli”. W listopadzie kierownik biblioteki opracowuje sprawozdanie za okres 10 lat pracy ze „szczególnym uwzględnieniem propagandy czytelnictwa”. W sprawozdaniu tym czytamy między innymi:, „Jeśli chodzi o pracę z czytelnikiem, ona również wzrasta z każdym dniem …wszyscy prowadzący bibliotekę pedagogiczną wiedzą, że tutaj praca ma specyficzne warunki. Służba informacyjno-bibliograficzna, często w formie dłuższych narad z pojedynczym czytelnikiem, czy z zespołem wymaga bezwarunkowo więcej czasu, aniżeli w bibliotece gdzie chodzi raczej o beletrystykę.”

1962 Pani Zofia Krokosz odbywa praktykę bibliotekarską. Zorganizowane są wystawy: Dni Olkusza oraz Janusz Korczak. Pracę w bibliotece w wymiarze ½ etatu podejmuje p. Anna Jaworska.

1963 Gazeta Krakowska Zamieszcza notatkę o pedagogicznej bibliotece powiatowej. W artykule „Takich placówek trzeba w Olkuskiem więcej” czytamy: ”Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa (…) jest placówką nie tylko oświatową, lecz także naukową. Na 9000 książek o tematyce pedagogicznej jest 2502, o tematyce polityczno-społecznej – 919, popularno-naukowych 4042.Lliteraturę piękną reprezentuje 1343 pozycje.(…)Rola <<bibliotekarki>> nie ogranicza się do odszukania i wydania książki. Spełnia ona też funkcję konsultanta. Radzi (…), objaśnia(…) sporządza recenzje poszczególnych pozycji.” Kierownictwo obejmuje p. Anna Jaworska, p. Ludmiła Jarnowa przechodzi na emeryturę i pozostaje w bibliotece na ½ etatu.

1964 Z okazji Dnia Nauczyciela Wydział Oświaty i Kultury w Olkuszu przyznaje nagrody pieniężne dla nauczycieli. Wśród wyróżnionych są pracownicy biblioteki.  Prenumerowanych jest 56 tytułów czasopism.

1965 Kierownik p. Anna Jaworska odbywa 60-godziną praktykę w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie. Gazeta Krakowska zamieszcza artykuł na temat trudnych warunków lokalowych olkuskiej biblioteki: „Trudne warunki jedynej naukowej biblioteki”. Od 1 listopada zostaje zatrudniona na ½ etatu p. Teodora Kalamat. Wzrasta liczba czytelników oraz książek – coraz gorsze warunki pracy.

1966 – 1969 Zatrudniona zostaje p. Maria Sobczyk w wymiarze ½ etatu.

1970 Po usilnych staraniach biblioteka otrzymuje pomieszczenia w budynku ZNP w Olkuszu. Nowy lokal to 3 pokoje na parterze: magazyn, wypożyczalnia i czytelnia o łącznej powierzchni ok. 72 m². Na przełomie kwietnia i maja biblioteka przeprowadza się do nowego lokalu.

1971 – 1974 Odchodzą na emeryturę p. Ludmiła Jarnowa i p. Zofia Krokoszowa. Pracę w pełnym wymiarze godzin zaczyna p. Krystyna Jasińska.

1975 Reforma terenowych organów administracji, likwidacja powiatów, zmiana granic województw. Olkusz z częścią powiatu zostaje włączony do woj. Katowickiego. Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa staje się Filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach.  Księgozbiór liczy 18257 pozycji.  W bibliotece pracują trzy osoby w pełnych wymiarach godzin. Są to:

 • Anna Jaworska: wykształcenie wyższe, filologia romańska UJ, 2-letni kurs bibliotekarski
 • Krystyna Jasińska: wykształcenie wyższe, filologia klasyczna, 2-letni kurs bibliotekarski
 • Alina Pielka: wykształcenie wyższe WSN, filologia polska i bibliotekarstwo

W okresie zimowym lokal jest trudny do opalenia, ponieważ piece kaflowe nie ogrzewają go dostatecznie. Brak również pełnego bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz odpowiednich warunków sanitarnych.  Zostało przeprowadzone skontrum, oraz szczegółowa selekcja księgozbioru.

1976 Podłączony telefon spełnia swe zadanie: biblioteka przyjmuje zamówienia telefoniczne i telefonicznie udziela informacji czy dana pozycja znajduje się w zbiorach biblioteki.   Narada Zespołu Samokształceniowego Bibliotekarzy Bibliotek Szkolnych, na którym pracownice Filii przedstawiają najnowsze wydawnictwa dziedziny pedagogiki, psychologii i literatury.  Kierownik Filii bierze udział w konferencjach dyrektorów szkół, w zebraniach szkoleniowych ZNP. Biblioteka organizuje wystawy prezentujące nowości pedagogiczne a wspólnie z Biblioteką Miejską i Domem Kultury zorganizowała tzw. ”Biesiadę literacką” Pt. „ Książka wczoraj i dziś”. Pojawiają się początki kartoteki zagadnieniowej artykułów z czasopism oraz gromadzone są zestawienia bibliograficzne.

1977 Wystawa w Klubie ZNP: „ Ziemia Olkuska” – historia, rozwój gospodarczy, turystyka. Zwiedzili ją uczestnicy Zlotu Nauczycieli z województwa katowickiego, który odbył się 8 maja. Od kilku już lat biblioteka udostępnia swoje zbiory ok. 40 godzin w tygodniu. Kontynuuje się również wypożyczenia międzybiblioteczne utrzymując kontakt między innymi z takimi bibliotekami jak: Biblioteka Śląska, PBW w Krakowie i Katowicach, Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka WSP w Opolu.

1978 Konferencja wyjazdowa kierowników Filii do Warszawy. W programie między innymi: zwiedzanie Biblioteki Pedagogicznej w Warszawie, Biblioteki Narodowej oraz udział w spektaklu teatralnym.Na prośbę szkół biblioteka przeprowadza lekcje biblioteczne dla młodzieży. Opracowano afisz informacyjny o bibliotece, który zawiera ogólną charakterystykę zbiorów, określa dni i godziny udostępniania zbiorów, podaje adres i telefon placówki. Ulotki zostały rozesłane do szkół i placówek na terenie obsługiwanym przez Filię.

1979 W czerwcu Filie PBW spotkały się na konferencji wyjazdowej w Olkuszu. W programie między innymi: zwiedzanie Muzeum Afrykanistycznego oraz Dworku Machnickich.  W październiku Filia w Olkuszu zorganizowała wycieczkę dla Filii z PBW w Katowicach do Pieskowej Skały. Zwiedzono zamek, obejrzano zbiory biblioteczne oraz spotkano się z kustoszem.

1980 Wzrasta liczba czytelników oraz powiększa się księgozbiór. Ciągłe starania o dodatkową powierzchnię dla biblioteki.

1981 Zorganizowano szereg wystaw między innymi:

 • Wyzwolenie Olkusza
 • Kobieta w Literaturze
 • Powstanie Warszawskie
 • Historia Wojska Polskiego

1982 W ciągu 2 miesięcy intensywnej pracy – pracownicy biblioteki odkurzali starannie cały księgozbiór ( 21 tys. książek), wyjmując poszczególne egzemplarze, wycierali je, a następnie ustawiali na wymytych półkach. Zakupiono nowe skrzynki katalogowe (24 szufladki), ponieważ bardzo trudno było korzystać z katalogu alfabetycznego i rzeczowego z powodu ciasnoty.

1983 PBW w Katowicach obchodzi uroczyście 55 lat działalności oraz nadanie imienia Józefa Lompy.

1984 Zmienia się skład kadry pracowniczej. Umowę o prace rozwiązuje  p. Alina Rzeszowska, na jej miejsce zatrudniono na kilka godzin w tygodniu emerytowaną nauczycielkę p. Zofię Krokoszową. Od września w pełnym wymiarze godzin zaczyna pracę absolwentka UŚ  p. Jadwiga Kocjan.  Rozpoczyna się remont pomieszczeń bibliotecznych, cały księgozbiór zostaje wyniesiony do pobliskiego budynku ZHP. Przy przenoszeniu pomaga młodzież z Liceum Ogólnokształcącego oraz z Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych.

1985 Remont generalny budynku trwa do września. W październiku i listopadzie przystąpiono do wnoszenia księgozbioru i zagospodarowania pomieszczeń. Filia otrzymuje do dyspozycji cały parter w budynku ZNP – 164m². Dwa pomieszczenia zostają przeznaczone na magazyn, jedno na wypożyczalnię i katalogi. W największym pokoju urządzono czytelnię. We wrześniu zmienia się kierownictwo Filii, na emeryturę odchodzi p. Anna Jaworska. Funkcję kierownika Dyrektor PBW w Katowicach powierza p. Krystynie Jasińskiej.  Pracę  w bibliotece rozpoczyna p. Elżbieta Tomsia.

1986 Pracownicy Filii uczestniczyli w 2 zebraniach Zespołu Samokształceniowego Bibliotekarzy Szkolnych na temat:

 • katalogowanie wg nowej normy
 • omówienie wskazówek metodycznych do hospitacji bibliotek szkolnych

Przeprowadzono 10 lekcji bibliotecznych dla młodzieży, słuchaczek Studium Nauczycielskiego w Olkuszu oraz dla nauczycieli.Na prośbę Dyrekcji LO w Olkuszu Kierownictwo Filii wyraziło zgodę na prowadzenie zajęć w ramach praktyk uczniowskich z informacji naukowej. Kierownik Filii czynnie uczestniczy w konferencjach organizowanych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, aby zapoznać ich z godzinami pracy biblioteki oraz stanem czytelnictwa nauczycieli.

1987 Konferencja wyjazdowa w Krakowie – zwiedzanie zbiorów na Wawelu.  Biblioteka od kilku już lat udziela nauczycielom – bibliotekarzom instruktażu indywidualnego, w tym roku były to następujące tematy:

 • katalogowanie wg. nowych norm
 • inwentaryzacja księgozbioru
 • elekcja księgozbioru

1988 Na konferencji dyrektorów szkól i placówek oświatowo-wychowawczych kierownik Filii p. Krystyna Jasińska omawia działalność biblioteki na rzecz nauczycieli.  Od września pracę w bibliotece w pełnym wymiarze godzin rozpoczyna p. Halina Świtlicka – studentka 2 roku filologii polskiej na UŚ.  W maju biblioteka włączyła się w program uroczystości przygotowanych przez Wydział Oświaty w Olkuszu pod hasłem: Oświata olkuska prezentuje.  W czytelni urządzono wystawę: „Na drogach postępu pedagogicznego”, a w przedszkolu nr 12 pt.: ”Olkuska oświata prezentuje”.

1989 Pani Jadwiga Kocjan ukończyła Podyplomowe Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej przy WSP w Krakowie. Prowadzona od lat kartoteka zagadnieniowa artykułów z czasopism, ciągle się rozrasta i obecnie liczy już 763 hasła.  Na konferencji dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych Kierownik Filii przedstawiła referat na temat: Udział biblioteki pedagogicznej w realizacji zadań programowo-wychowawczych w roku szkolnym 1989/90.

1990 Dobra współpraca z Zespołem Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół zaowocowała przekazaniem dla biblioteki komputera oraz lady bibliotecznej. W maju pracownicy biblioteki uczestniczyli w konferencji wyjazdowej do Biblioteki AGH w Krakowie.  Od maja p. Halina Świtlicka pozostaje na urlopie wychowawczym.

1991 Obsługa finansowo-księgowa zostaje przekazana do PBW w Katowicach. Pani Grażyna Żuwalska zostaje zatrudniona jako sprzątająca w pełnym wymiarze godzin.  Za porozumieniem stron odchodzi z biblioteki p. Elżbieta Tomsia. Rozpoczyna pracę w bibliotece szkolnej w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu.

1992 Wraca z urlopu wychowawczego p. Halina Świtlicka jednak tylko na ½ etatu, drugą połowę otrzymuje emerytowana nauczycielka p. Stefania Ciuła.  Biblioteka zostaje wyposażona w nowoczesną maszynę do pisania, z pamięcią, z możliwością drukowania tabel oraz wielu innych funkcji. Zakup bardzo ułatwia pracę. Dyrektor PBW w Katowicach p. Edward Osicki przyznaje nagrodę dla p. Jadwigi Kocjan. Pożegnaliśmy długoletnią kierownik Filii śp. Annę Jaworską, której towarzyszyliśmy w ostatniej drodze.

1993 Włamanie do budynku w wyniku  czego ginie telewizor.  Konferencja wyjazdowa w Bytomiu, w której bierze udział p. Jadwiga Kocjan na temat: „Działalność informacyjno – bibliograficzna”. Konferencja bibliotekarzy szkolnych w I LO w Olkuszu, na którym p. Jadwiga Kocjan wygłosiła referat na temat: „Katalogowanie książek”. Uroczyste obchody 65 rocznicy powstanie Instytutu Pedagogicznego i Biblioteki Pedagogicznej w Katowicach, w którym uczestniczą pracownicy Filii w Olkuszu.

1994 Kierownicy Filii otrzymują nagrodę Dyrektora.  Pracownicy Filii wraz z nauczycielami z I LO w Olkuszu uczestniczą w wycieczce do Zakopanego.

1995 Nagroda Dyrektora dla p. Jadwigi Kocjan

1996 Zatrudniona zostaje w wymiarze ½ etatu p. Joanna Jasińska studentka 2 roku UŚ.  Pani Halina Świtlicka zostaje zaproszona na Uroczystą Akademię z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy w Szkole Podstawowej nr 5 w Olkuszu.    Nagroda Dyrektora dla p. Haliny Świtlickiej.   Opracowanie wykazu czasopism dostępnych w bibliotece i rozesłanie ich do szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu olkuskiego.  Artykuł w „Przeglądzie Olkuskim na temat biblioteki.

1997 200-lecie urodzin Józefa Lompy – uroczystości jubileuszowe w PBW w Katowicach. Opracowano ulotkę informacyjną o działalności biblioteki, którą rozdano czytelnikom. Od października rozpoczyna się remont w bibliotece, który obejmuje:

 • malowanie stolarki okiennej
 • malowanie drzwi wewnątrz biblioteki
 • malowanie ścian wszystkich pomieszczeń
 • odnawianie mebli oraz inne prace

Remont wykonali uczniowie Technikum Budowlanego w Olkuszu w ramach praktyk uczniowskich. Prenumerowanych jest 108 tytułów czasopism.

1998 Z dniem 1 września PBW w Katowicach nie przedłużyła umowy o pracę z p. Stefanią Ciuła.  Kadra pracownicza to: 3 i ½ etatu.

1999 W związku z reformą administracyjną kraju powiat olkuski znalazł się na terenie województwa małopolskiego. 22 lutego nastąpiło oficjalne przekazanie Filii w Olkuszu do Krakowa.  Coraz mniejsze nakłady finansowe na bibliotekę, w tym roku księgozbiór powiększył się o 47 pozycji, z czego 35 zakupiono z pieniędzy otrzymanych w darze od spółki „Takt”. Wzrosła znacznie liczba czytelników w stosunku do lat poprzednich. Przyjęto 20 538 zamówień, z których 7 559 było odmownych. Wobec powyższego wydzielono księgozbiór specjalny składający się z pozycji bardzo poszukiwanych, którym ograniczono czas wypożyczenia do 2 tygodni. Czytelnicy a zwłaszcza studenci przyjęli te fakt z radością. W „Przeglądzie Olkuskim” ukazuje się artykuł pt: „Jakoś sobie radzimy, …” w którym czytamy między innymi: ”Bardziej poszukiwane książki wypożyczane są na dwa tygodnie…Ten rozsądny system wypożyczeń daje gwarancję, że prędzej czy później każdy potrzebną mu książkę wypożyczy”

2000 Przy współpracy z I i IV LO w Olkuszu zorganizowano konkurs literacki: „Władysław Stanisław Reymont – życie i twórczość” Prowadzone są ciągle lekcje biblioteczne dla młodzieży a w szczególności dla uczniów klas maturalnych, którzy korzystają ze zbiorów biblioteki. Wprowadzono rewersowy system wypożyczeń książek. Czytelnicy będą otrzymywać Kartę Biblioteczną.

2001 Na prośbę nauczycieli – bibliotekarzy szkół olkuskich, którzy nie mają doradcy metodycznego, biblioteka powołała Zespół Samokształceniowy Bibliotekarzy. Opracowany został harmonogram spotkań, na którym postanowiono zająć się następującymi tematami:

 • Jak pomóc uczniowi w zbieraniu materiałów do egzaminu maturalnego?
 • Edukacja czytelnicza i medialna.
 • Programy i techniki komputerowe

Spotkania raz na dwa miesiące odbywają się w Filii. Pani Halina Świtlicka ukończyła studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.  Prenumerowanych jest 27 tytułów czasopism.

2002 Wspólnie z Gimnazjum nr 2 i 4 w Olkuszu zorganizowano czytelniczy konkurs powiatowy dla uczniów gimnazjum: „Małgorzata Musierowicz – znana czy nieznana?” Przystąpiło do niego 10 szkół gimnazjalnych z powiatu olkuskiego. Nagrody ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.  Biblioteka przygotowała również cykl wystaw w gimnazjach olkuskich dotyczących uzależnień i agresji.

2003 Przeprowadzono wśród czytelników ankietę, z której wynika, że są oni zadowoleni z oferty biblioteki, ale dostrzegają też braki w księgozbiorze. W „Wiadomościach Zagłębia” ukazuje się artykuł, w który czytamy: „Jakkolwiekwszyscy czytelnicy dostrzegają braki w księgozbiorze, (…) ponad 70% ocenia bibliotekę dobrze (…) Na ocenę wpływa w znacznym stopniu także fachowa, uprzejma obsługa, dobra organizacja pracy i panująca miła i spokojna atmosfera. Pracujące tu nauczycielki służą wszechstronną pomocą, (…) i nawet, jeśli ktoś nie jest do końca pewien, co jest mu potrzebne, ale wie, że bardzo i natychmiast, po konsultacji najczęściej zdobywa książkę zaspokajającą przynajmniej część jego wymagań”. Bardzo prężnie działa Zespół Samokształceniowy Bibliotekarzy – spotkania odbywają się raz w miesiącu i na każdym poruszane są ciekawe i interesujące tematy. Kolejna edycja konkursu czytelniczego dla uczniów gimnazjów z powiatu olkuskiego, tym razem pod tytułem: „Bohaterowie lektur” Odchodzi z pracy p. Joanna Jasińska.

2004 Zorganizowano cykl wystaw w szkołach średnich i gimnazjach na terenie powiatu. Między innymi:

 • Moja mała Ojczyzna
 • Polska w Europie
 • Polscy Laureaci Literackiej Nagrody Nobla
 • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Odbyła się trzecia edycja Powiatowego Konkursu Czytelniczego, który na stałe wpisał się w działalność biblioteki. W bibliotece zatrudnione są 3 osoby w pełnym wymiarze godzin:

 • mgr Krystyna Jasińska – kierownik Filii, Filologia klasyczna – UJ, nauczyciel dyplomowany
 • mgr Jadwiga Kocjan – Wychowanie Przedszkolne – UŚ, nauczyciel dyplomowany
 • mgr Halina Świtlicka – Filologia polska – UŚ, nauczyciel dyplomowany

2005 Przeprowadzono powiatowy konkurs czytelniczy: „ Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku”, który zorganizowano przy współpracy z Gimnazjum nr 1 w Olkuszu oraz Gimnazjum w Kluczach. Właściciel budynku: ZNP dokonał wymiany okien, z tego powodu biblioteka była kilka tygodni nieczynna. Biblioteka dostaje z PBW w Krakowie komputer i drukarkę. Sprzęt ten jest wykorzystywany do różnych prac bibliotecznych. Zarejestrowanych jest 1354 Studentów z 77 uczelni wyższych i szkół policealnych.

2006 Na czwartą już edycję konkursu czytelniczego pt:” …Tam, gdzie spadają Anioły” – dotyczącego twórczości Doroty Terakowskiej zostali zaproszeni:

 • wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie p. Irena Legutko
 • Dyrektor PBW w Krakowie p. Zofia Harasimowicz
 • Wicedyrektor PBW w Krakowie p. Weronika Smol
 • p. Jacek Kowalski z PBW w Krakowie

Od kwietnia zaczyna działać Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej – w czytelni zostaje wydzielone miejsce na 4 stanowiska z dostępem do Internetu.

opracowała: Halina Świtlicka

Kwiecień 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 kwietnia 2019 2 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
3 kwietnia 2019 4 kwietnia 2019

Kategoria: W Bibliotecexix Powiatowy Konkurs Czytelniczy

xix Powiatowy Konkurs Czytelniczy
5 kwietnia 2019 6 kwietnia 2019 7 kwietnia 2019
8 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
9 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
10 kwietnia 2019 11 kwietnia 2019 12 kwietnia 2019 13 kwietnia 2019 14 kwietnia 2019
15 kwietnia 2019 16 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
17 kwietnia 2019 18 kwietnia 2019 19 kwietnia 2019 20 kwietnia 2019 21 kwietnia 2019
22 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
23 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
24 kwietnia 2019 25 kwietnia 2019 26 kwietnia 2019 27 kwietnia 2019 28 kwietnia 2019
29 kwietnia 2019 30 kwietnia 2019 1 maja 2019 2 maja 2019 3 maja 2019 4 maja 2019 5 maja 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie