Regulamin korzystania ze zbiorów i usług
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie
FILIA W OLKUSZU

§ 1
Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Filia w Olkuszu, zwanej dalej „Biblioteką”, określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki i ze zbiorów uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych oraz korzystania z usług świadczonych przez Bibliotekę.
§ 2
1. Zbiory Biblioteki udostępniane są:
1) prezencyjnie tzn. na miejscu w Czytelni.
2) drogą wypożyczeń na zewnątrz w Wypożyczalni: książki, kasety magnetofonowe, płyty CD-audio i DVD;
3) drogą wypożyczeń międzybibliotecznych za pośrednictwem Wypożyczalni, do korzystania w Czytelni.
§ 3
Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z zastrzeżeniem usług opisanych
w § 20.
§ 4
1. Biblioteka jest czynna: wtorek, środa czwartek od 800 do 1500, poniedziałek, piątek od 1000 do 1700, sobota od 900 do 1400. W niedziele i święta Biblioteka jest nieczynna.
§ 5
1. Prawo do korzystania z wypożyczeń materiałów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu uzyskuje Czytelnik poprzez zapisanie się w Wypożyczalni.
2. Podstawą zapisania Czytelnika do Biblioteki jest udostępnienie danych osobowych. Dane osobowe Czytelnika są zapisywane i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.
3. Przy zapisie w Wypożyczalni należy przedłożyć:
1) nauczyciele: dowód osobisty i potwierdzenie zatrudnienia;
2) nauczyciele studiujący: dowód osobisty oraz potwierdzenie zatrudnienia
i studiowania;
3) studenci i słuchacze szkół pomaturalnych: dowód osobisty i indeks lub legitymację studencką;
4) niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych: legitymację szkolną (wymagana obecność rodzica lub prawnego opiekuna z dowodem tożsamości);
5) pozostałe osoby pełnoletnie: dowód osobisty lub paszport.
4. Czytelnik w chwili zapisywania się do Biblioteki podpisuje zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
5. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, określonych w ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych.
6. Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
7. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu, nazwiska, a w przypadku nauczycieli, uczniów i studentów miejsca pracy lub nauki.
8. Czytelnik otrzymuje imienną kartę biblioteczną uprawniającą do wypożyczeń materiałów bibliotecznych. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować nieupoważnionej osobie.
9. Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece,
w przeciwnym wypadku właściciel ponosi konsekwencje wynikające
z ewentualnego używania tej karty przez inną osobę, a przede wszystkim odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Czytelnik otrzymuje w ciągu jednego tygodnia duplikat karty bibliotecznej, którego koszt określa zarządzenie dyrektora PBW.
10. Biblioteka nie ma obowiązku powiadamiania czytelnika o upływającym terminie zwrotu. Czytelnik zobowiązany jest do kontrolowania stanu swego konta bibliotecznego i zwracania materiałów w terminie.
11. Niedotrzymanie terminu zwrotu powoduje:
1) zablokowanie konta czytelnika skutkujące zawieszeniem prawa do wypożyczeń i prolongat do chwili uregulowania zaległości wobec Biblioteki;
2) naliczanie opłat pieniężnych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych za każdy tydzień po terminie zwrotu, których wysokość określona jest odrębnym zarządzeniem Dyrektora. Termin zwrotu wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki jest automatycznie przesuwany na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.
12. Dopuszcza się zamianę kary pieniężnej za przetrzymanie materiałów bibliotecznych na zakup książki wskazanej przez bibliotekarza.
§ 6
1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć:
1) nauczyciele: 8 tytułów książek;
2) nauczyciele studiujący oraz studenci więcej niż jednego kierunku: 10 tytułów książek;
3) studenci i słuchacze szkół pomaturalnych: 6 tytułów książek;
4) pozostałe osoby: 4 tytuły książek;
5) dodatkowo 4 tytuły materiałów audiowizualnych.
2. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres 4 tygodni, nauczycielom studiującym na okres 8 tygodni. W szczególnych przypadkach Biblioteka zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu wypożyczenia do 2 tygodni bez możliwości prolongaty.
3. Możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu materiałów, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników. Prolongaty dokonuje się przed upływem terminu zwrotu.
4. Czytelnik może zarezerwować zbiory, które są w danej chwili wypożyczone. Po otrzymaniu informacji o zwrocie zarezerwowanych materiałów należy w ciągu
3 dni odebrać pozycję
§ 7
Nie wypożycza się na zewnątrz:
1) druków wydanych do 1945 r. włącznie;
2) książek i czasopism należących do księgozbiorów Czytelni
§ 8
1. Czytelnik zobowiązany jest zabezpieczyć materiały biblioteczne przed wszelkimi uszkodzeniami i przed zniszczeniem.
2. Czytelnik i bibliotekarz są zobowiązani zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem i przy zwrocie. Uszkodzenia powinny być odnotowane.
§ 9
1. Czytelnik korzystający ze zbiorów prezencyjnie zobowiązany jest do:
1) pozostawienia u bibliotekarza dyżurnego aktualnej karty bibliotecznej;
2) wpisania się do zeszytu odwiedzin.
2. W uzasadnionych przypadkach dyżurny bibliotekarz może zezwolić na korzystanie
z Czytelni za okazaniem innego aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
3. Wnoszone do Czytelni materiały własne należy zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.
§ 10
1. Liczbę jednorazowo udostępnionych prezencyjnie materiałów ustala bibliotekarz,
w zależności od ich formatu oraz poczytności.
2. Biblioteka zastrzega sobie prawo dzielenia zamówień na ksiązki z Magazynu do Czytelni na części i realizację partiami, jeżeli liczba zamówień przekracza jednorazowo 5 woluminów.
3. Jeżeli Czytelnik zamierza korzystać z dostarczonych mu z Magazynu dzieł
w następnych dniach, dyżurujący bibliotekarz zatrzymuje je do dyspozycji Czytelnika na okres 7 dni.
§ 11
1. Każdy Czytelnik Biblioteki może zamówić za pośrednictwem Wypożyczalni sprowadzenie potrzebnych materiałów bibliotecznych, których nie ma w zbiorach Biblioteki ani w innych bibliotekach krakowskich.
2. Biblioteka sprowadza materiały biblioteczne dostępne na terenie Polski.
§ 12
Biblioteka sprowadza poszukiwane materiały na koszt użytkownika. Przy składaniu zamówienia należy wypełnić deklarację dotyczącą pokrycia przez osobę zamawiającą kosztów związanych ze sprowadzeniem materiałów.
§ 13
1. Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się prezencyjnie.
2. Okres korzystania z zamówionych materiałów oraz możliwość ewentualnej prolongaty określa biblioteka wypożyczająca.
3. Czytelnik, który dopuści do uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych uzyskanych drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi wszystkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim musi zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.
§ 14
1. Prawo do uzyskania informacji o charakterze bibliotecznym, bibliograficznym
i rzeczowym oraz do pomocy przy poszukiwaniu literatury przysługuje każdemu Czytelnikowi.
2. Informacje udzielane są bezpośrednio, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
§ 15
1. Biblioteka organizuje i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną,
w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie zwane dalej imprezami.
2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia,
w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.
3. Nauczyciele organizujący grupę lekcyjną są zobowiązani do ustalania terminu lekcji telefonicznie lub osobiście.
4. Dane osobowe podane przez uczestnika imprezy (imię i nazwisko, adres e-mail) podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane przez Bibliotekę wyłącznie w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem oraz w celach marketingowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
6. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach
i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy
w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
7. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i wykładowcy.
8. Warunkiem udziału osób pełnoletnich w bezpłatnych imprezach o charakterze szkoleniowym jest zapisanie się do Biblioteki.
§ 16
1. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany:
1) odkupić identyczny egzemplarz, lub
2) dokonać naprawy w zakładzie introligatorskim, lub
3) dostarczyć inny egzemplarz znajdujący się w sprzedaży i poszukiwany przez Bibliotekę, lub
4) zapłacić odszkodowanie za zagubiony albo zniszczony egzemplarz materiałów bibliotecznych w wysokości do dziesięciokrotnej jego rzeczywistej wartości.
2. Rzeczywistą wartość danej jednostki materiałów bibliotecznych określa Komisja ds. Wyceny Zbiorów na podstawie obowiązującej Instrukcji Wyceny materiałów bibliotecznych, w terminie do tygodnia.
3. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Czytelników niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
§ 17
1. Czytelnik ma prawo do reprodukowania materiałów bibliotecznych w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek własny.
2. Zbiory Biblioteki mogą być reprodukowane, jedynie na terenie Biblioteki, poprzez:
1) wydruki komputerowe;
2) nagrywanie na płyty CD;
3) kopiowanie danych z nośnika na nośnik;
4) skanowanie;
5) kserowanie.
3. Zbiory o szczególnej wartości historycznej mogą zostać dopuszczone do kopiowania wyłącznie za zgodą Dyrektora Biblioteki.
§ 18
1. Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora stanowiącym załącznik do regulaminu:
1) za usługi reprograficzne;
2) za przesłanie materiałów bibliotecznych;
3) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
4) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych;
5) za wydanie duplikatu zagubionej karty bibliotecznej.
2. Ceny usług świadczonych przez firmy zewnętrzne ustalane są przez te podmioty.
3. Wszelkie spory pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem, dotyczące opłat pobieranych przez Bibliotekę, mogą zostać oddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego lub sądu właściwego dla siedziby Biblioteki.
§ 19
1. Osoby korzystające z usług Biblioteki zobowiązane są do zachowania ciszy
i wyłączenia telefonów komórkowych w Czytelniach i Wypożyczalni.
2. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.
3. Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika niestosującego się do niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania,
a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających bądź zachowującego się agresywnie.
4. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.
§ 20
Życzenia, skargi i wnioski Czytelnik może wpisywać do księgi skarg i wniosków.
§ 21
1. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
3. Decyzję o zastosowaniu sankcji, o której mowa w ust. 2 podejmuje Kierownik Filii w porozumieniu z Dyrekcją Biblioteki. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania w trybie określonym kodeksem postępowania administracyjnego do jednostki nadrzędnej, w ramach której działa Biblioteka tj. do Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
§ 22
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.
§ 23
O zmianach w Regulaminie decyduje zespół kierowniczy Biblioteki.
§ 24
Traci moc Regulamin korzystania ze zbiorów i usług PBW obowiązujący od dnia
1 czerwca 2014 r.
§ 25
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

WOA-021-8/14

Zarządzenie Nr 8/14

dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej (PBW) im. H. Kołłątaja w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie opłat pobieranych przez PBW i Filie

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) oraz § 19 Regulaminu korzystania ze zbiorów
i usług PBW w Krakowie zarządza się, co następuje:

§ 1
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie i Filie usytuowane w Chrzanowie, Krakowie, Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Proszowicach, Słomnikach, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach pobierają opłaty:
1. za wypożyczenia międzybiblioteczne: koszt przesyłki wg obowiązujących cen usług pocztowych;
2. za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych 1,00 zł za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki od każdej jednostki bibliotecznej;
3. za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych: do dziesięciokrotnej rzeczywistej wartości jednostki inwentarzowej oraz koszt niezwrócenia w terminie określonym w punkcie 2 niniejszego zarządzenia;
4. za wydanie duplikatu zagubionej karty bibliotecznej 5,00 zł;
5. za usługi reprograficzne:
a) za odbitkę ksero 1 strony 0,20 zł,
b) w Filiach i Czytelni Głównej PBW w Krakowie, gdzie odbitki wykonywane są na kserokopiarce z czytnikiem kart magnetycznych cena za odbitkę zależy od wartości zakupionej bezterminowej karty magnetycznej,
c) za wydruk 1 strony 0,20 zł,
d) za 1 skan do formatu nie większego niż A-4 0,50 zł (maksymalnie
5 skanów).
Uwaga! Dla nauczycieli będących użytkownikami PBW w Krakowie wraz z Filiami usługa skanowania artykułów z czasopism z naszych zbiorów wykonywana jest nieodpłatnie (maksymalnie 10 skanów). Warunkiem jest złożenie zamówienia osobiście lub mailowo w oddziale Biblioteki, do którego czytelnik został zapisany. Do zamówienia należy dołączyć numer swojej karty bibliotecznej.
§ 2
Za każdą dokonana opłatę Czytelnik otrzymuje dowód wpłaty.
§ 3
Wysokość opłat może ulec zmianie.
§ 4
Traci moc Zarządzenie Nr 9/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
§ 5
Zarządzenie obowiązuje od 1 września 2014 r.

Kwiecień 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 kwietnia 2019 2 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
3 kwietnia 2019 4 kwietnia 2019

Kategoria: W Bibliotecexix Powiatowy Konkurs Czytelniczy

xix Powiatowy Konkurs Czytelniczy
5 kwietnia 2019 6 kwietnia 2019 7 kwietnia 2019
8 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
9 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
10 kwietnia 2019 11 kwietnia 2019 12 kwietnia 2019 13 kwietnia 2019 14 kwietnia 2019
15 kwietnia 2019 16 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
17 kwietnia 2019 18 kwietnia 2019 19 kwietnia 2019 20 kwietnia 2019 21 kwietnia 2019
22 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
23 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
24 kwietnia 2019 25 kwietnia 2019 26 kwietnia 2019 27 kwietnia 2019 28 kwietnia 2019
29 kwietnia 2019 30 kwietnia 2019 1 maja 2019 2 maja 2019 3 maja 2019 4 maja 2019 5 maja 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie