Diagnoza psychopedagogiczna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002 – 2012

 KSIĄŻKI :

 1. Człowiek a środowisko życia : podstawy teoretyczno – metodologiczne diagnozy / Ewa Wysocka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007. – 537s.  Sygn. 35966
 2. Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki / Bolesław Niemierko. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 363s.  Sygn. 35871
 3. Diagnostyka i terapia metodą Volty we wczesnej interwencji. Zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej / Bożena Dołyk I W:I Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 462s.  Sygn. 36447
 4. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 308s.  Sygn. 36459
 5. Diagnostyka pedagogiczna środowiska / Stanisław Kawula I W : I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.1 / red. prowadzący Ewa Różycka ; red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 1208s.  Sygn. 35035 CZ
 6. Diagnostyka w pedagogice społecznej / Edward A. Mazurkiewicz I W :I Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. – Wyd. 2 rozszerz. I popr. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 475s.  Sygn. 36355, 34893
 7. Diagnoza / Ewa Jarosz I W :I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.1 / red. prowadzący Ewa Różycka ; red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 1208s.  Sygn. 35035 CZ
 8. Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2009. – 217s.  Sygn. 35968
 9. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak, Piotra Majewicza. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2006. – 115s.  Sygn. 36759
 10. Diagnoza i wczesna interwencja traumy dziecięcej / Małgorzata Przepióra I W :I Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 462s.  Sygn. 36447
 11. Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia / Maria Piszczek. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, 2007. – 169s.  Sygn. 36209
 12. Diagnoza pedagogiczna / Jolanta Grzegórzko I W :I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.1 / red. prowadzący Ewa Różycka ; red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 1208s.  Sygn. 35035 CZ
 13. Diagnoza psychologiczna : proces – narzędzia – standardy / Władysław Jacek Paluchowski. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. – 238s.  Sygn. 35662
 14. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”,2006. – 429s.  Sygn. 35201, 35986
 15. Diagnoza rodziny / Ewa Jarosz I W :I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.1 / red. prowadzący Ewa Różycka ; red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 1208s.  Sygn. 35035 CZ
 16. Diagnoza sytuacji szkolnej / Ewa Jarosz I W :I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.1 / red. prowadzący Ewa Różycka ; red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 1208s.  Sygn. 35035 CZ
 17. Diagnozowanie dzieci 5, 6 – letnich w zakresie lateralizacji / Irmina Bujnowska – Kubisa, Anna Watoła I W :I Pedagogika w służbie i działaniu na rzecz regionu : działania i doświadczenia : pr. zb. / pod red. Eugenii Rostańskiej i Mirosława Kisiela. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. – 301s.  Sygn. 36722
 18. Dyskalkulia : materiały pomocnicze do diagnozy dyskalkulii u uczniów starszych / Grażyna Pawlik. – Zamość : Abacus, 2011. – 27s.  Sygn. 36605
 19. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo – sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson. – Warszawa : Liber, 2007. – 202s.  Sygn. 36672
 20. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 308s.  Sygn. 35055
 21. Integracja percepcyjno – motoryczna : teoria – diagnoza – terapia / Marta Bogdanowicz. – Wyd.3. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, 2000. – 216s.  Sygn. 36203
 22. Jąkanie : diagnoza – terapia – program / Mieczysław Chęciek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 231s.  Sygn. 36223
 23. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik – Kawali, Teresy Zubrzyckiej – Maciąg. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 248s.  Sygn. 36451, 36576, 36617
 24. Kwestionariusz badania mowy / Grażyna Billewicz, Brygida Zioło. –Wyd.3. –  Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – 122s.  Sygn. 35782
 25. Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 77s.  Sygn. 35051
 26. Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara. – Wyd.3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 77s.  Sygn. 35754
 27. „Mali profesorowie” czyli inteligentni autyści ?. Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera / Julita Urbaniuk I W :I Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 462s.  Sygn. 36447, 36549
 28. Metody i techniki badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. – Wyd. 9. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 331s.  Sygn. 36103
 29. Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci : rozwój osobowości dziecka w wieku od 2 do 6 lat na podstawie jego rysunków / Anna Kalbarczyk. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 91s.  Sygn. 36222
 30. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. – Wyd.2 popr. i rozszerz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 196s.  Sygn. 36258
 31. Profilakyuka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003. – 108s.  Sygn. 35771
 32. Psychologia akademicka : podręcznik. T. 1, 2 / red. nauk. Jan Strelau, Dariusz Doliński. – Wyd. 2 popr. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. – 965s., 868s.  Sygn. 36195/ 1/2  CZ
 33. Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci : doniesienia z badań / red. nauk. Urszula Oszwa. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 200s.  Sygn. 36554
 34. Specyfika trudnych sytuacji społecznych w relacji uczeń – nauczyciel w procesie diagnozy zaburzeń socjalizacji / Agnieszka Rosińska, Dariusz Rosiński I W :I Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych / pod red. nauk. Danuty Boreckiej – Biernat. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 257s.  Sygn. 36613, 36686
 35. Sztuka nauczania : czynności nauczyciela : podręcznik akademicki / red. nauk. Krzysztof Kruszewski. – Wyd. 7 zm. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 530s.  Sygn. 36040
 36. Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie : przewodnik metodyczny / Anna Frydrychowicz, Elżbieta Koźniewska, Maria Sobolewska, Elżbieta Zwierzyńska. – Wyd. 2 rozszerz. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, 2004. – 184s.  Sygn. 35263
 37. Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu : wybrane zagadnienia / red. nauk. Urszula Oszwa. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 116s.  Sygn. 35681, 35718, 36555
 38. Wczesna diagnoza i rewalidacja dziewczynek z zespołem Retta w opinii rodziców / Dorota Kornaś I W:I Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 462s.  Sygn. 36447, 36549
 39. Więzi w małżeństwie i rodzinie : metody badań / Mieczysław Plopa. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – 332s.  Sygn. 35151
 40. Wspomaganie płynności mowy dziecka – profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego : program logopedyczny / Dorota Kamińska. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 84s.  Sygn. 35767
 41. Wybrane aspekty diagnozy psychologicznej dziecka z zaburzeniami rozwojowymi / Maria Szecówka – Nowak I W : I Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 462s.  Sygn. 36447, 36549
 42. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philips C. Kendall. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. – 2004. – 248s.  Sygn. 34887
 43. Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 129s.  Sygn. 36553
 44. Zachowania dzieci nieśmiałych w trudnej sytuacji społecznej – diagnoza i korygowanie / Małgorzata Zabłocka I W :I Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych / pod red. nauk. Danuty Boreckiej – Biernat. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 257s.  Sygn. 36613, 36686
 45. Zrozum rysunki dziecka czyli jak interpretować rysunki małych dzieci : kolory, kształty, postacie / Sylvie Chermet – Carroy. – Łódż : Wydawnictwo „Ravi”, 2005. – 161s.  Sygn. 35429

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Diagnostyka i hermeneutyka pedagogiczna / Lesław Pytka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 1, s. 10 – 14
 2. Diagnoza edukacyjna w geografii : wyniki badań / Bożena Wójtowicz, Grażyna Barwinek // Geografia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 33 – 36
 3. Diagnoza funkcjonalna podstawą programu stymulacji rozwoju / Mariola Niedoba // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 3, s. I – VIII (wkładka)
 4. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej – od obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al. – Khamisy // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 5, s. 346 – 357
 5. Diagnoza i terapia małego dziecka niewidomego i słabo widzącego ze sprzężoną niepełnosprawnością / Kornelia Czerwińska // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 5, s. 307 – 312
 6. Diagnoza i terapia psychopedagogiczna / Edyta Sadowska // Życie Szkoły. – 2011, nr 6, s. 63 – 65
 7. Diagnoza logopedyczna warunkiem skutecznej terapii / Edyta Krajewska – Cyrwus // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 9, s. 21 – 23
 8. Diagnoza nauczycielska w edukacji wczesnoszkolnej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 9, s. 14 – 20
 9. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym – model teoretyczny oraz weryfikacja narzędzia ( część 1 ) / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 1, s. 15 – 31
 10. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym ( część 2 ). Dzieci trzy- i czteroletnie / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 2, s. 102 – 112
 11. Diagnoza rodziny w aktywności zawodowej pracowników socjalnych. Wybrane zagadnienia / Aleksandra Sander // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 6, s. 28 – 31
 12. Diagnoza, terapia i profilaktyka uzależnień na terenie średnich miast aglomeracji górnośląskiej / Katarzyna Kowalczewska – Grabowska, Agata Rzymełka – Frąckiewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 1 – 2, s. 7 – 10
 13. Diagnozowanie i rozumienie agresji : trudności i wskazówki / Anna Karły – Ćwik // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 1, s. 5 – 12
 14. Diagnozowanie sytuacji wychowanków i ich rodzin / Elżbieta Gomułka // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 1, s. 13 – 17
 15. Diagnozowanie środowiska rodzinnego / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2012, nr 6, s. 28 – 34
 16. Diagnozujemy środowisko domowe ucznia / Agnieszka Grzelczyk, Anna Leszczyńska, Ewa Adamska, Dariusz Cieślak // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2005, nr 5, s. 35 – 36
 17. Egzaminy jako diagnoza edukacji / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. – 2009, nr 9, s. 11 – 12
 18. Hospitacja diagnozująca i jej wpływ na jakość edukacji / Agnieszka Skubis – Rafalska // Nowa Szkoła. – 2006, nr 6, s. 19 – 21
 19. Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami / Joanna Ławicka // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s. 296 – 305
 20. O rodzinnych ośrodkach diagnostyczno – konsultacyjnych / Paulina Forma // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 4, s. 32 – 36
 21. O rozumiejącym diagnozowaniu / Marta Kochan – Wójcik / Psychologia w Szkole. – 2010, nr 3, s. 34 – 43
 22. Pedagogika współpracy z diagnozą w tle (cz.2) / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. – 2012, nr 7, s. 43 – 46
 23. Przygoda z diagnozą przedszkolną / Beata Gutowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 8, s. 24 – 28
 24. Sens diagnozy edukacyjnej / Ewa Arciszewska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 8, s. 30 – 34
 25. Uczeń i nauczyciel w krajobrazach diagnostyki edukacyjnej / Ewa Nowel // Język Polski w Szkole IV – VI. – 2007/2008, nr 3, s. 88 – 94
 26. W świecie literatury i sztuki : test do diagnozy wstępnej w I klasie gimnazjum / Małgorzata Jach // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/ 2005, nr 1, s. 57 – 69
 27. Wczesna diagnoza ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u podstaw skutecznej terapii psychopedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 6, s. I – IV ( wkładka )
 28. Wstępna diagnoza edukacyjna / Grażyna Skirmuntt // Biologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 22 – 27
 29. Wstępna diagnoza nieprzystosowania społecznego w okresie adolescencji / Małgorzata Kiedrowska // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 1 – 2, s. 26 – 29
 30. Wstępna diagnoza rozwoju ucznia / Alicja Nowogrodzka, Ewa Pieniężna // Wychowawca. – 2005, nr 9, s. 22 – 23
 31. Wywiad diagnostyczny z rodzicem ucznia / Renata Bibik // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 12, s. 3 – 6
 32. Zestaw narzędzi do diagnoz sprawdzająco – porównawczych w klasach I –III szkoły podstawowej / Lidia Maśloch, Beata Dziedzińska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 6, s. 4 – 7

 

opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Luty 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
4 lutego 2019 5 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 lutego 2019 7 lutego 2019 8 lutego 2019 9 lutego 2019 10 lutego 2019
11 lutego 2019 12 lutego 2019

Kategoria: W BibliotecePuzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.

Puzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.
13 lutego 2019 14 lutego 2019 15 lutego 2019 16 lutego 2019 17 lutego 2019
18 lutego 2019 19 lutego 2019 20 lutego 2019 21 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceTworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.

Tworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.
22 lutego 2019 23 lutego 2019 24 lutego 2019
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie