Diagnoza psychopedagogiczna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002 – 2012

 KSIĄŻKI :

 1. Człowiek a środowisko życia : podstawy teoretyczno – metodologiczne diagnozy / Ewa Wysocka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007. – 537s.  Sygn. 35966
 2. Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki / Bolesław Niemierko. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 363s.  Sygn. 35871
 3. Diagnostyka i terapia metodą Volty we wczesnej interwencji. Zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej / Bożena Dołyk I W:I Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 462s.  Sygn. 36447
 4. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 308s.  Sygn. 36459
 5. Diagnostyka pedagogiczna środowiska / Stanisław Kawula I W : I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.1 / red. prowadzący Ewa Różycka ; red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 1208s.  Sygn. 35035 CZ
 6. Diagnostyka w pedagogice społecznej / Edward A. Mazurkiewicz I W :I Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. – Wyd. 2 rozszerz. I popr. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 475s.  Sygn. 36355, 34893
 7. Diagnoza / Ewa Jarosz I W :I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.1 / red. prowadzący Ewa Różycka ; red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 1208s.  Sygn. 35035 CZ
 8. Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2009. – 217s.  Sygn. 35968
 9. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak, Piotra Majewicza. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2006. – 115s.  Sygn. 36759
 10. Diagnoza i wczesna interwencja traumy dziecięcej / Małgorzata Przepióra I W :I Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 462s.  Sygn. 36447
 11. Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia / Maria Piszczek. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, 2007. – 169s.  Sygn. 36209
 12. Diagnoza pedagogiczna / Jolanta Grzegórzko I W :I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.1 / red. prowadzący Ewa Różycka ; red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 1208s.  Sygn. 35035 CZ
 13. Diagnoza psychologiczna : proces – narzędzia – standardy / Władysław Jacek Paluchowski. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. – 238s.  Sygn. 35662
 14. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”,2006. – 429s.  Sygn. 35201, 35986
 15. Diagnoza rodziny / Ewa Jarosz I W :I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.1 / red. prowadzący Ewa Różycka ; red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 1208s.  Sygn. 35035 CZ
 16. Diagnoza sytuacji szkolnej / Ewa Jarosz I W :I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.1 / red. prowadzący Ewa Różycka ; red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 1208s.  Sygn. 35035 CZ
 17. Diagnozowanie dzieci 5, 6 – letnich w zakresie lateralizacji / Irmina Bujnowska – Kubisa, Anna Watoła I W :I Pedagogika w służbie i działaniu na rzecz regionu : działania i doświadczenia : pr. zb. / pod red. Eugenii Rostańskiej i Mirosława Kisiela. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. – 301s.  Sygn. 36722
 18. Dyskalkulia : materiały pomocnicze do diagnozy dyskalkulii u uczniów starszych / Grażyna Pawlik. – Zamość : Abacus, 2011. – 27s.  Sygn. 36605
 19. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo – sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson. – Warszawa : Liber, 2007. – 202s.  Sygn. 36672
 20. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 308s.  Sygn. 35055
 21. Integracja percepcyjno – motoryczna : teoria – diagnoza – terapia / Marta Bogdanowicz. – Wyd.3. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, 2000. – 216s.  Sygn. 36203
 22. Jąkanie : diagnoza – terapia – program / Mieczysław Chęciek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 231s.  Sygn. 36223
 23. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik – Kawali, Teresy Zubrzyckiej – Maciąg. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 248s.  Sygn. 36451, 36576, 36617
 24. Kwestionariusz badania mowy / Grażyna Billewicz, Brygida Zioło. –Wyd.3. –  Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – 122s.  Sygn. 35782
 25. Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 77s.  Sygn. 35051
 26. Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara. – Wyd.3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 77s.  Sygn. 35754
 27. „Mali profesorowie” czyli inteligentni autyści ?. Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera / Julita Urbaniuk I W :I Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 462s.  Sygn. 36447, 36549
 28. Metody i techniki badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. – Wyd. 9. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 331s.  Sygn. 36103
 29. Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci : rozwój osobowości dziecka w wieku od 2 do 6 lat na podstawie jego rysunków / Anna Kalbarczyk. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 91s.  Sygn. 36222
 30. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. – Wyd.2 popr. i rozszerz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 196s.  Sygn. 36258
 31. Profilakyuka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003. – 108s.  Sygn. 35771
 32. Psychologia akademicka : podręcznik. T. 1, 2 / red. nauk. Jan Strelau, Dariusz Doliński. – Wyd. 2 popr. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. – 965s., 868s.  Sygn. 36195/ 1/2  CZ
 33. Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci : doniesienia z badań / red. nauk. Urszula Oszwa. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 200s.  Sygn. 36554
 34. Specyfika trudnych sytuacji społecznych w relacji uczeń – nauczyciel w procesie diagnozy zaburzeń socjalizacji / Agnieszka Rosińska, Dariusz Rosiński I W :I Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych / pod red. nauk. Danuty Boreckiej – Biernat. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 257s.  Sygn. 36613, 36686
 35. Sztuka nauczania : czynności nauczyciela : podręcznik akademicki / red. nauk. Krzysztof Kruszewski. – Wyd. 7 zm. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 530s.  Sygn. 36040
 36. Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie : przewodnik metodyczny / Anna Frydrychowicz, Elżbieta Koźniewska, Maria Sobolewska, Elżbieta Zwierzyńska. – Wyd. 2 rozszerz. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, 2004. – 184s.  Sygn. 35263
 37. Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu : wybrane zagadnienia / red. nauk. Urszula Oszwa. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 116s.  Sygn. 35681, 35718, 36555
 38. Wczesna diagnoza i rewalidacja dziewczynek z zespołem Retta w opinii rodziców / Dorota Kornaś I W:I Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 462s.  Sygn. 36447, 36549
 39. Więzi w małżeństwie i rodzinie : metody badań / Mieczysław Plopa. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – 332s.  Sygn. 35151
 40. Wspomaganie płynności mowy dziecka – profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego : program logopedyczny / Dorota Kamińska. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 84s.  Sygn. 35767
 41. Wybrane aspekty diagnozy psychologicznej dziecka z zaburzeniami rozwojowymi / Maria Szecówka – Nowak I W : I Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 462s.  Sygn. 36447, 36549
 42. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philips C. Kendall. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. – 2004. – 248s.  Sygn. 34887
 43. Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 129s.  Sygn. 36553
 44. Zachowania dzieci nieśmiałych w trudnej sytuacji społecznej – diagnoza i korygowanie / Małgorzata Zabłocka I W :I Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych / pod red. nauk. Danuty Boreckiej – Biernat. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 257s.  Sygn. 36613, 36686
 45. Zrozum rysunki dziecka czyli jak interpretować rysunki małych dzieci : kolory, kształty, postacie / Sylvie Chermet – Carroy. – Łódż : Wydawnictwo „Ravi”, 2005. – 161s.  Sygn. 35429

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Diagnostyka i hermeneutyka pedagogiczna / Lesław Pytka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 1, s. 10 – 14
 2. Diagnoza edukacyjna w geografii : wyniki badań / Bożena Wójtowicz, Grażyna Barwinek // Geografia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 33 – 36
 3. Diagnoza funkcjonalna podstawą programu stymulacji rozwoju / Mariola Niedoba // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 3, s. I – VIII (wkładka)
 4. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej – od obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al. – Khamisy // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 5, s. 346 – 357
 5. Diagnoza i terapia małego dziecka niewidomego i słabo widzącego ze sprzężoną niepełnosprawnością / Kornelia Czerwińska // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 5, s. 307 – 312
 6. Diagnoza i terapia psychopedagogiczna / Edyta Sadowska // Życie Szkoły. – 2011, nr 6, s. 63 – 65
 7. Diagnoza logopedyczna warunkiem skutecznej terapii / Edyta Krajewska – Cyrwus // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 9, s. 21 – 23
 8. Diagnoza nauczycielska w edukacji wczesnoszkolnej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 9, s. 14 – 20
 9. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym – model teoretyczny oraz weryfikacja narzędzia ( część 1 ) / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 1, s. 15 – 31
 10. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym ( część 2 ). Dzieci trzy- i czteroletnie / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 2, s. 102 – 112
 11. Diagnoza rodziny w aktywności zawodowej pracowników socjalnych. Wybrane zagadnienia / Aleksandra Sander // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 6, s. 28 – 31
 12. Diagnoza, terapia i profilaktyka uzależnień na terenie średnich miast aglomeracji górnośląskiej / Katarzyna Kowalczewska – Grabowska, Agata Rzymełka – Frąckiewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 1 – 2, s. 7 – 10
 13. Diagnozowanie i rozumienie agresji : trudności i wskazówki / Anna Karły – Ćwik // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 1, s. 5 – 12
 14. Diagnozowanie sytuacji wychowanków i ich rodzin / Elżbieta Gomułka // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 1, s. 13 – 17
 15. Diagnozowanie środowiska rodzinnego / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2012, nr 6, s. 28 – 34
 16. Diagnozujemy środowisko domowe ucznia / Agnieszka Grzelczyk, Anna Leszczyńska, Ewa Adamska, Dariusz Cieślak // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2005, nr 5, s. 35 – 36
 17. Egzaminy jako diagnoza edukacji / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. – 2009, nr 9, s. 11 – 12
 18. Hospitacja diagnozująca i jej wpływ na jakość edukacji / Agnieszka Skubis – Rafalska // Nowa Szkoła. – 2006, nr 6, s. 19 – 21
 19. Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami / Joanna Ławicka // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s. 296 – 305
 20. O rodzinnych ośrodkach diagnostyczno – konsultacyjnych / Paulina Forma // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 4, s. 32 – 36
 21. O rozumiejącym diagnozowaniu / Marta Kochan – Wójcik / Psychologia w Szkole. – 2010, nr 3, s. 34 – 43
 22. Pedagogika współpracy z diagnozą w tle (cz.2) / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. – 2012, nr 7, s. 43 – 46
 23. Przygoda z diagnozą przedszkolną / Beata Gutowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 8, s. 24 – 28
 24. Sens diagnozy edukacyjnej / Ewa Arciszewska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 8, s. 30 – 34
 25. Uczeń i nauczyciel w krajobrazach diagnostyki edukacyjnej / Ewa Nowel // Język Polski w Szkole IV – VI. – 2007/2008, nr 3, s. 88 – 94
 26. W świecie literatury i sztuki : test do diagnozy wstępnej w I klasie gimnazjum / Małgorzata Jach // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/ 2005, nr 1, s. 57 – 69
 27. Wczesna diagnoza ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u podstaw skutecznej terapii psychopedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 6, s. I – IV ( wkładka )
 28. Wstępna diagnoza edukacyjna / Grażyna Skirmuntt // Biologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 22 – 27
 29. Wstępna diagnoza nieprzystosowania społecznego w okresie adolescencji / Małgorzata Kiedrowska // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 1 – 2, s. 26 – 29
 30. Wstępna diagnoza rozwoju ucznia / Alicja Nowogrodzka, Ewa Pieniężna // Wychowawca. – 2005, nr 9, s. 22 – 23
 31. Wywiad diagnostyczny z rodzicem ucznia / Renata Bibik // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 12, s. 3 – 6
 32. Zestaw narzędzi do diagnoz sprawdzająco – porównawczych w klasach I –III szkoły podstawowej / Lidia Maśloch, Beata Dziedzińska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 6, s. 4 – 7

 

opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Kwiecień 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 kwietnia 2019 2 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
3 kwietnia 2019 4 kwietnia 2019

Kategoria: W Bibliotecexix Powiatowy Konkurs Czytelniczy

xix Powiatowy Konkurs Czytelniczy
5 kwietnia 2019 6 kwietnia 2019 7 kwietnia 2019
8 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
9 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
10 kwietnia 2019 11 kwietnia 2019 12 kwietnia 2019 13 kwietnia 2019 14 kwietnia 2019
15 kwietnia 2019 16 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
17 kwietnia 2019 18 kwietnia 2019 19 kwietnia 2019 20 kwietnia 2019 21 kwietnia 2019
22 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
23 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
24 kwietnia 2019 25 kwietnia 2019 26 kwietnia 2019 27 kwietnia 2019 28 kwietnia 2019
29 kwietnia 2019 30 kwietnia 2019 1 maja 2019 2 maja 2019 3 maja 2019 4 maja 2019 5 maja 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie