Dysleksja. Dysgrafia. Dysortografia.

Zestawienie bibliograficzne za lata  1994 -2010

KSIĄŻKI:

 1. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. – Warszawa : „Żak”, 2006. – 429s.    Sygn.  35201
 2. Dysleksja / Wojciech Brejnak. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003. – 222s. Sygn.  34762
 3. Dysleksja i inne trudności w uczeniu się / Mark Selikowitz. – Warszawa : Prószyński i S-ka,1999. – 151s.    Sygn.  34321
 4. Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych / pod  red. Marty Bogdanowicz  i Marioli Smoleń. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2004. – 223 s. Sygn.  35563
 5. Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 156s.   Sygn.  35760
 6. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne /pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Wilczury. – Kraków : „Impuls”, 2005. – 308s. Sygn.  35055
 7. Jak pomóc dzieciom dyslektycznym : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Amelia Rentflejsz- Kuczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Juka, 1999. – 132s.  Sygn. 34394, 34395, 34396
 8. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją : poradnik dla rodziców / Sally Raymond. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2004. – 121s.   Sygn.  34908
 9. Jak pomóc dziecku z wadą wymowy / Ewa Spałek, Celina Piechowicz- Kułakowska. – Kraków : „Impuls”, 1996. – 83s.   Sygn.  34196
 10. O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli / Marta Bogdanowicz. – Lubin : Wydawnictwo Popularnonaukowe ”Linea”, 1994. – 151s.   Sygn.  33086, 33087
 11. Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu / Teresa Gąsowska, Zofia Pietrzak – Stępkowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – 368s.   Sygn.  33451, 34266
 12. Pracuję z sześciolatkiem : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Elżbieta Waszkiewicz. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 126s.  Sygn. 33566
 13. Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu / Halina Pętlewska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1999. – 79s. Sygn.  34178, 34466
 14. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.- 279s.     Sygn.  33082
 15. Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie / Marta Bogdanowicz. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2002. – 243s.   Sygn.  34750
 16. Stymulacja psychomotorycznego rozwoju dzieci 6 – 8 letnich : wyrównywanie startu szkolnego / Elżbieta Waszkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. – 195s.    Sygn.  32697, 32698, 32699
 17. Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń / Barbara  Zakrzewska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 248s.    Sygn.  33887

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Chemia dla dyslektyków / Małgorzata Nodzyńska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 52 – 57
 2. Czy zawsze dysortografia / Grażyna Miękus // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 23 – 24
 3. Diagnoza i terapia dysleksji / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 39 -45
 4. Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji (cz. II) / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2009, nr 6, s. 40 – 46
 5. Dostosowywanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 9, s. 3 – 9
 6. Dysfunkcje w szkole / Maria Kowalewska // Wychowawca. – 2003, nr 9, s.8
 7. Dysleksja – problem cywilizacyjny / Marta Korendo // Polonistyka. -2009, nr 8, s. 51 – 53
 8. Dysleksja jako problem linearnych przekształceń / Jagoda Cieszyńska // Polonistyka. – 2009, nr 8, s. 18 – 22
 9. Dzieci dyslektyczne / Radosława Grabska  // Wychowawca. – 2003, nr 9, s. 6 – 7
 10. Dziecko dyslektyczne w klasie szkolnej / Irena Frączak // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003,nr 7, s. 46 – 47
 11. Dziecko ryzyka dysleksji / Maria Witkoś // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 18 – 23
 12. Gdy zabraknie pytań skończą się odpowiedzi, zniknie nadzieja – co sadzić o dysleksji? / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 10 – 11, s. I –II (wkladka)
 13. Jak oceniać uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją lub innymi zaburzeniami / Urszula Wiercioch // Nowa Szkoła. – 2003, nr 2, s. 26 – 29
 14. Kiedy nie diagnozujemy dysleksji…( z doświadczeń pedagoga) / Beata Szymoniak // Nowa Szkoła. -2004, nr 6, s. 17
 15. Kilka wskazówek do pracy z dyslektykiem / Irena Frączak // Edukacja i Dialog. -2004, nr 1, s. 66 – 70
 16. Kolory w terapii dysortografii / Aleksandra Bobrowska // Edukacja i Dialog. – 2002,nr 1, s. 24 – 26
 17. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Dysgrafia / Elżbieta Szymankiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 8, s. 44 – 46
 18. Mamy epidemię dyslektyczną / Agnieszka Pawlak // Nowa Szkoła. – 2007, nr 10, s. 8 – 15
 19. Metody treningowe dla dyslektyków / Barbara Demczuk // Edukacja i Dialog. – 2004,nr 1, s. 65 – 68
 20. Mnemotechniki w terapii dysortografii / Bogusław Chmurzyński // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 34 – 39
 21. Nauczanie diagnozujące w terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją rozwojową / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 3, s. I –IV (wkładka)
 22. Nowy gen dysleksji / Zofia Mijakowska // Wychowawca. – 2010, nr 7 – 8, s. 18 – 19
 23. O dysleksji / Małgorzata Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 1 s. 35 – 40
 24. O dysleksji … optymistycznie / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 2, s.29 -36
 25. Pomoc sześciolatkom z trudnościami artykulacyjnymi // Ewa Sienicka – Czerepow //Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 31 – 32.
 26. Praca z uczniami dysfunkcyjnymi w szkole ogólnodostępnej / Marek Misztal // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 3, s. 50 – 51
 27. Problemy uczniów z dysleksją / Ewa Iskierka-Kasperek // Psychologia w Szkole. –2010, nr 2, s. 101 – 108
 28. Profilaktyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Kempisty // Wychowawca. – 2006, nr 3, s. 20 – 21
 29. Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową (cz. 1 ) / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 3, s. I – V wkładka
 30. Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową (cz. 2 ) / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 4 – 5, s. I – IV wkładka.
 31. Ryzyko dysleksji – wczesna diagnoza na poziomie edukacji elementarnej / Jadwiga Jastrząb, Małgorzata Zaleska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 10 – 11, s. I – IV wkładka.
 32. Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 48 – 58
 33. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu / Katarzyna Rączka // Nowa Szkoła. -2006, nr 6, s. 8 – 12
 34. Strategie czytania w dysleksji / Agnieszka Wypych // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 95 – 100
 35. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 1 – 2  wkładka.
 36. Trudności uczniów w pisaniu i czytaniu / Mariola Jankowska // Problemy Opiekuńczo –  Wychowawcze. – 2001,nr 10, s. 19 -23
 37. Uczeń dyslektyczny wobec lektur szkolnych / Marta Kazienko – Szczerbak // Język Polski w Szkole IV – VI. – 2008/ 2009, nr 3, s. 33 – 42
 38. Uczeń z dysgrafią / Aleksandra Jędryszek-Geisler // Życie Szkoły. – 2010, nr 9, s.39 – 41
 39. W trosce o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów dyslektycznych / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. – 2008/ 2009, nr 3, s. 46 – 57
 40. Wykorzystywanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych / Dorota Lewandowska // Problemy  Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 38 – 40
 41. Zaburzenia mowy przyczyną trudności / Renata Szyszka // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 29 -30
 42. Zaburzenie rozwoju językowego a dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 85 – 94

opracowała:   mgr Jadwiga Kocjan

Wrzesień 2017
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 sierpnia 2017 29 sierpnia 2017 30 sierpnia 2017 31 sierpnia 2017 1 września 2017 2 września 2017 3 września 2017
4 września 2017 5 września 2017 6 września 2017 7 września 2017 8 września 2017 9 września 2017 10 września 2017
11 września 2017 12 września 2017 13 września 2017

Kategoria: W BiblioteceProcedura wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Procedura wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli.
14 września 2017 15 września 2017 16 września 2017 17 września 2017
18 września 2017 19 września 2017 20 września 2017 21 września 2017 22 września 2017 23 września 2017 24 września 2017
25 września 2017

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów – wyrazy w chmurze: warsztaty dla nauczycieli

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów – wyrazy w chmurze: warsztaty dla nauczycieli
26 września 2017 27 września 2017 28 września 2017 29 września 2017 30 września 2017 1 października 2017
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie