Dysleksja. Dysgrafia. Dysortografia.

Zestawienie bibliograficzne za lata  1994 -2010

KSIĄŻKI:

 1. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. – Warszawa : „Żak”, 2006. – 429s.    Sygn.  35201
 2. Dysleksja / Wojciech Brejnak. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003. – 222s. Sygn.  34762
 3. Dysleksja i inne trudności w uczeniu się / Mark Selikowitz. – Warszawa : Prószyński i S-ka,1999. – 151s.    Sygn.  34321
 4. Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych / pod  red. Marty Bogdanowicz  i Marioli Smoleń. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2004. – 223 s. Sygn.  35563
 5. Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 156s.   Sygn.  35760
 6. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne /pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Wilczury. – Kraków : „Impuls”, 2005. – 308s. Sygn.  35055
 7. Jak pomóc dzieciom dyslektycznym : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Amelia Rentflejsz- Kuczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Juka, 1999. – 132s.  Sygn. 34394, 34395, 34396
 8. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją : poradnik dla rodziców / Sally Raymond. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2004. – 121s.   Sygn.  34908
 9. Jak pomóc dziecku z wadą wymowy / Ewa Spałek, Celina Piechowicz- Kułakowska. – Kraków : „Impuls”, 1996. – 83s.   Sygn.  34196
 10. O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli / Marta Bogdanowicz. – Lubin : Wydawnictwo Popularnonaukowe ”Linea”, 1994. – 151s.   Sygn.  33086, 33087
 11. Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu / Teresa Gąsowska, Zofia Pietrzak – Stępkowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – 368s.   Sygn.  33451, 34266
 12. Pracuję z sześciolatkiem : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Elżbieta Waszkiewicz. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 126s.  Sygn. 33566
 13. Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu / Halina Pętlewska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1999. – 79s. Sygn.  34178, 34466
 14. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.- 279s.     Sygn.  33082
 15. Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie / Marta Bogdanowicz. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2002. – 243s.   Sygn.  34750
 16. Stymulacja psychomotorycznego rozwoju dzieci 6 – 8 letnich : wyrównywanie startu szkolnego / Elżbieta Waszkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. – 195s.    Sygn.  32697, 32698, 32699
 17. Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń / Barbara  Zakrzewska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 248s.    Sygn.  33887

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Chemia dla dyslektyków / Małgorzata Nodzyńska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 52 – 57
 2. Czy zawsze dysortografia / Grażyna Miękus // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 23 – 24
 3. Diagnoza i terapia dysleksji / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 39 -45
 4. Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji (cz. II) / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2009, nr 6, s. 40 – 46
 5. Dostosowywanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 9, s. 3 – 9
 6. Dysfunkcje w szkole / Maria Kowalewska // Wychowawca. – 2003, nr 9, s.8
 7. Dysleksja – problem cywilizacyjny / Marta Korendo // Polonistyka. -2009, nr 8, s. 51 – 53
 8. Dysleksja jako problem linearnych przekształceń / Jagoda Cieszyńska // Polonistyka. – 2009, nr 8, s. 18 – 22
 9. Dzieci dyslektyczne / Radosława Grabska  // Wychowawca. – 2003, nr 9, s. 6 – 7
 10. Dziecko dyslektyczne w klasie szkolnej / Irena Frączak // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003,nr 7, s. 46 – 47
 11. Dziecko ryzyka dysleksji / Maria Witkoś // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 18 – 23
 12. Gdy zabraknie pytań skończą się odpowiedzi, zniknie nadzieja – co sadzić o dysleksji? / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 10 – 11, s. I –II (wkladka)
 13. Jak oceniać uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją lub innymi zaburzeniami / Urszula Wiercioch // Nowa Szkoła. – 2003, nr 2, s. 26 – 29
 14. Kiedy nie diagnozujemy dysleksji…( z doświadczeń pedagoga) / Beata Szymoniak // Nowa Szkoła. -2004, nr 6, s. 17
 15. Kilka wskazówek do pracy z dyslektykiem / Irena Frączak // Edukacja i Dialog. -2004, nr 1, s. 66 – 70
 16. Kolory w terapii dysortografii / Aleksandra Bobrowska // Edukacja i Dialog. – 2002,nr 1, s. 24 – 26
 17. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Dysgrafia / Elżbieta Szymankiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 8, s. 44 – 46
 18. Mamy epidemię dyslektyczną / Agnieszka Pawlak // Nowa Szkoła. – 2007, nr 10, s. 8 – 15
 19. Metody treningowe dla dyslektyków / Barbara Demczuk // Edukacja i Dialog. – 2004,nr 1, s. 65 – 68
 20. Mnemotechniki w terapii dysortografii / Bogusław Chmurzyński // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 34 – 39
 21. Nauczanie diagnozujące w terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją rozwojową / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 3, s. I –IV (wkładka)
 22. Nowy gen dysleksji / Zofia Mijakowska // Wychowawca. – 2010, nr 7 – 8, s. 18 – 19
 23. O dysleksji / Małgorzata Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 1 s. 35 – 40
 24. O dysleksji … optymistycznie / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 2, s.29 -36
 25. Pomoc sześciolatkom z trudnościami artykulacyjnymi // Ewa Sienicka – Czerepow //Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 31 – 32.
 26. Praca z uczniami dysfunkcyjnymi w szkole ogólnodostępnej / Marek Misztal // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 3, s. 50 – 51
 27. Problemy uczniów z dysleksją / Ewa Iskierka-Kasperek // Psychologia w Szkole. –2010, nr 2, s. 101 – 108
 28. Profilaktyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Kempisty // Wychowawca. – 2006, nr 3, s. 20 – 21
 29. Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową (cz. 1 ) / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 3, s. I – V wkładka
 30. Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową (cz. 2 ) / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 4 – 5, s. I – IV wkładka.
 31. Ryzyko dysleksji – wczesna diagnoza na poziomie edukacji elementarnej / Jadwiga Jastrząb, Małgorzata Zaleska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 10 – 11, s. I – IV wkładka.
 32. Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 48 – 58
 33. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu / Katarzyna Rączka // Nowa Szkoła. -2006, nr 6, s. 8 – 12
 34. Strategie czytania w dysleksji / Agnieszka Wypych // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 95 – 100
 35. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 1 – 2  wkładka.
 36. Trudności uczniów w pisaniu i czytaniu / Mariola Jankowska // Problemy Opiekuńczo –  Wychowawcze. – 2001,nr 10, s. 19 -23
 37. Uczeń dyslektyczny wobec lektur szkolnych / Marta Kazienko – Szczerbak // Język Polski w Szkole IV – VI. – 2008/ 2009, nr 3, s. 33 – 42
 38. Uczeń z dysgrafią / Aleksandra Jędryszek-Geisler // Życie Szkoły. – 2010, nr 9, s.39 – 41
 39. W trosce o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów dyslektycznych / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. – 2008/ 2009, nr 3, s. 46 – 57
 40. Wykorzystywanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych / Dorota Lewandowska // Problemy  Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 38 – 40
 41. Zaburzenia mowy przyczyną trudności / Renata Szyszka // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 29 -30
 42. Zaburzenie rozwoju językowego a dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 85 – 94

opracowała:   mgr Jadwiga Kocjan

Kwiecień 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 kwietnia 2019 2 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
3 kwietnia 2019 4 kwietnia 2019

Kategoria: W Bibliotecexix Powiatowy Konkurs Czytelniczy

xix Powiatowy Konkurs Czytelniczy
5 kwietnia 2019 6 kwietnia 2019 7 kwietnia 2019
8 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
9 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
10 kwietnia 2019 11 kwietnia 2019 12 kwietnia 2019 13 kwietnia 2019 14 kwietnia 2019
15 kwietnia 2019 16 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
17 kwietnia 2019 18 kwietnia 2019 19 kwietnia 2019 20 kwietnia 2019 21 kwietnia 2019
22 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
23 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
24 kwietnia 2019 25 kwietnia 2019 26 kwietnia 2019 27 kwietnia 2019 28 kwietnia 2019
29 kwietnia 2019 30 kwietnia 2019 1 maja 2019 2 maja 2019 3 maja 2019 4 maja 2019 5 maja 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie