Dzieci ulicy

Zestawienie bibliograficzne za lata 1991 – 2013

KSIĄŻKI:

 1. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. – 429s.  Sygn. 35986
 2. Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji) / Tadeusz Sakowicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – 281s.  Sygn. 35219
 3. Działania interwencyjno – korekcyjne skierowane do dzieci i młodzieży wychowujących się na ulicy / Elżbieta Bielecka // W : Terapia w resocjalizacji cz. 2 : ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2009. – 300s.  Sygn. 35979/2
 4. Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie : zagrożenia rozwojowe i społeczne / pod red. nauk. Ewy Wysockiej / Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2012. – 446s.  Sygn. 36836
 5. Dzieci ulicy / Barbara Głowacka // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A – F / [red. naukowy i przewodniczący komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch ]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – S.876 – 881  Sygn. 35035 CZ
 6. Dzieci ulicy / Tadeusz Pilch // W: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999. – S. 68 – 70    Sygn. 34598, 34651 CZ
 7. Dzieci ulicy : profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. –Wyd. 2. –  Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 131s.  Sygn. 36733
 8. Dziecko ulicy. Społeczny wizerunek i autokreacja / Marcjanna Nóżka // W : Nowe społeczne wymiary dzieciństwa / pod red. nauk. Beaty Łaciak. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2011. – S. 145 – 172    Sygn. 36592, 36678
 9. Dziecko w świecie rodziny : szkice o wychowaniu : praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Dymary. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1998. – 192s.  Sygn. 34154, 34715
 10. Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / red. nauk. Zbigniew B. Gaś. – Lublin : Pracownia Wydawnicza Fundacji „Masz Szansę”, 2008. – 395s.  Sygn. 35670
 11. Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich / Marian Kalinowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. – 223s.  Sygn. 33241
 12. Ogniska „Dziadka Lisieckiego”/ zebrał i oprac. Kazimierz Dąbrowski przy współpr. Zdzisława Kuzińskiego, Andrzeja Kowalskiego oraz Andrzeja i Barbary Pileckich. – Warszawa : Wydawnictwo Digipol, 2007. – 540s.  Sygn. 35796, 35797
 13. Patologia analfabetyzmu emocjonalnego : przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i w środowisku pracy / Stanisław Kozak. – Warszawa : Difin, 2012. – 304s.  Sygn.  36887
 14. Pedagogika czasu wolnego / Jan Pięta. – Wyd. 2. – Warszawa : Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. – 272s.  Sygn. 36629
 15. Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne / Lesław Pytka. – Wyd. 6 popr. i rozszerz. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2005. – 432s.  Sygn. 35560
 16. Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów / koncepcja i red. nauk. Stanisław Kawula. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – 669s.  Sygn. 36909
 17. Pedagogika ulicy wobec stereotypu w pracy z dziećmi ulicy  / Jolanta Sokołowska // W: Stereotypy w pedagogice, pracy socjalnej i resocjalizacji / red. nauk. Ewa Kantowicz, Anna Leszczyńska – Rejchert. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2012. – S. 53 – 83  Sygn. 37001
 18. Środowisko społeczne a problem przestępczości nieletnich : dane statystyczne z lat 1994 – 2006 : terapia w resocjalizacji cz 3 / Andrzej Rejzner, Justyna Jóźwiak. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2009. – 202s.  Sygn. 35979/3
 19. Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997. – 226s.  Sygn. 34029

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Alternatywa 2001 program pomocy dzieciom ulicy / Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 4, s. 4 – 6 wkładka
 2. Bezpieczny azyl / Irena Malanowska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 3, s. 13 – 15
 3. Byłem pedagogiem ulicznym / Dariusz Głogowski // Nowa Szkoła. – 2003, nr 6, s. 32 – 34
 4. Czy muszą być dziećmi ulicy? / Irena Malanowska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 2, s. 5 – 12
 5. Dzieci gorszych szans : pomoc policji w opiece nad dziećmi / Marek Płaza // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 4, s. 15 wkladka
 6. Dzieci ulicy / Władysław Sobecki // Nowa Szkoła. – 1997, nr 8, s. 53 – 54
 7. Dzieci ulicy a przemoc / Marek Jędrzejewski // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 2, s. 34 – 42
 8. Dzieci ulicy alternatywne rozwiązania / Ewa Kozdrowicz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2000, nr 7, s. 58 – 60
 9. Dzieci ulicy – ile ich jest, jak im pomóc? / Agnieszka Mączyńska – Dilis // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 3, s. 7 – 12 wkładka
 10. Dzieci ulicy – jak je rozumieć? / Barbara Głowacka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 1997, nr 4 s. 11 – 12 wkładka Nasz Animator
 11. Dzieci ulicy na marginesie cywilizacji / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 5, s. 57 – 63
 12. Dzieci Ulicy – troską uczestników I Międzynarodowego Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy / Barbara Głowacka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 1998, nr 2, s. V – XV wkładka
 13. Dzieci ulicy w nowej rzeczywistości / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 2, s. 56 – 58
 14. Dzieci ulicy w Polsce i na świecie / Wiesław Kołak // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 1, s. 8 – 10 wkładka
 15. Fenomen dzieci ulicy w aspekcie historycznym i aksjologicznym / Lesław Pytka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 1998, nr 3, s. XIV – XVI wkładka
 16. Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy / Marzena Kostka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 4, s. 7 – 10 wkładka
 17. Frobel pomaga dzieciom w Niemczech : wypowiedź Horsta Schirmera z okazji V Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy / Agnieszka Wójcicka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 1, s. 18 – 19 wkładka
 18. Jak do tego doszło…? dziecko w procesie patologizacji / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 1999, nr 3, s. 30 – 33
 19. Jak pomagać dzieciom ulicy / Barbara Głowacka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 3, s. 10 wkładka
 20. Kazimierz Lisiecki – „Dziadek” 1902 – 1976 / Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 1, s. 5 – 6 wkładka
 21. O pracy środowiskowej jako alternatywie dla zabiegów resocjalizacyjnych – z doświadczeń praktycznych / Maciej Bernasiewicz, Małgorzata Wałach // Chowanna. – 2006, t. 2, s. 126 – 132
 22. Organizacja pomocy dla dzieci ulicy przez federację Banków Żywnościowych / Czesław Jurczyszyn // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 1998, nr 3, s. XVII – XIX wkładka
 23. VIII [Ósme] Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy / Tamara Uliasz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 4, s. 58 – 59
 24. Podopieczni Fundacji Pomocy Dzieciom im. ks. Paszkiewicza / Władysław Grądzki // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 3, s. 47 – 50
 25. Pomoc dzieciom krzywdzonym emocjonalnie i zaniedbywanym oraz krzywdzącym opiekunom / Dorota Iwaniec // Chowanna. – 2002, t.1, s. 83 – 100
 26. Pomoc „dzieciom ulicy” w aspekcie historycznym / Mieczysław Gałaś // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 1, s. 20 – 24
 27. Prawa dzieci ulicy w działalności KKWR / Wiesław Kołak // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 1, s. 4 – 5 wkładka
 28. Problemy egzystencjalne „dzieci ulicy” wyzwaniem dla pedagogiki społecznej / Mieczysław Gałaś // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 7 – 8, s. 3 – 8
 29. Program pracy środowiskowej „Przyjaciel Dzieci Ulicy” / Wiesław Kołak // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 1998, nr 4, s. 18 wkładka
 30. Przyjaciel dzieci ulicy / Marzena Kostka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 2, s. 11 – 14 wkładka
 31. Radość pomagania dzieciom / Grażyna Kupka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 4, s. 8 – 9 wkładka
 32. Seminarium „Dzieci Gorszych Szans”: podsumowanie / Barbara Głowacka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 2, s. 8 – 9 wkładka
 33. Specyficzna więź : moje doświadczenia z pracy wychowawczej z dziećmi / Małgorzata Szczerba // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 2, s. 17 – 19 wkładka
 34. Strategie i metody ochrony praw Dzieci Ulicy w działalności i programach KKWR / Barbara Głowacka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 1998, nr 3, s. XX  – XXII wkładka
 35. Streetworking czyli praca z dziećmi ulicy / Joanna Dec // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 101 – 109
 36. Stulecie praw – dzieci ulicy !? : na marginesie międzynarodowej konferencji w Białymstoku / Tadeusz Pilch // Nowa Szkoła. – 1999, nr 5, s. 38 – 39
 37. Sytuacja dziecka w Polsce na tle innych krajów w świetle raportów UNICEF / Małgorzata Mularczyk // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 2, s. 5 – 7 wkładka
 38. Ulica – jedyną alternatywą dla młodzieży? / Anna Fidelus // Nowa Szkoła. – 2006, nr 6, s. 48 – 51
 39. W obronie praw dzieci ulicy : fragmenty opracowania KKWR „Sos dla ognisk” // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 3, s. 3 – 4 wkładka
 40. W trosce o dzieci ulicy / Wiesław Kołak // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 1998, nr 4, s. 5 – 6 wkładka
 41. W trosce o dzieci ulicy / Wiesław Kołak // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2000, nr 4, s. 7 – 9 wkładka
 42. Wychowawca podwórkowy w systemie wychowania środowiskowego / Marzena Kostka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 1, s. 9 – 12 wkładka
 43. Zagrożone dzieciństwo – problemy opieki i wychowania dzieci ulicy / Małgorzata Kamińska – Juckiewicz // Nowa Szkoła. – 2011, nr 10, s. 3 – 10
 44. Zaniedbywanie dziecka formą przemocy / Dorota Dominik // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 2, s. 31 – 34
 45. Zrozumieć, zaakceptować, aby zapobiegać – co pedagodzy robią na ulicy ? / Kamil Tomaszewski // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2009, nr 3 – 4, s. 5 – 7

 

Adresy podstawowych stron internetowych

http://www.kkwr.org.pl

http://www.ge.diecezja.tarnow.pl

http://www.portal.engo.pl

http://www.fdu.org.pl/

  opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

 

Grudzień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
26 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
27 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
28 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceIdzie Pan Cogito przez swiat... - lekcja biblioteczna.

Idzie Pan Cogito przez swiat... - lekcja biblioteczna.
29 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
30 listopada 2018 1 grudnia 2018 2 grudnia 2018
3 grudnia 2018 4 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
5 grudnia 2018

Kategoria: W Bibliotece"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"

"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"
6 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceKartki i ozdoby świąteczne.

Kartki i ozdoby świąteczne.
7 grudnia 2018 8 grudnia 2018 9 grudnia 2018
10 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
11 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
12 grudnia 2018

Kategoria: W Bibliotece"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"

"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"
13 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceZakończenie stażu zawodowego nauczycieli i przygotowanie dokumentacji.

Zakończenie stażu zawodowego nauczycieli i przygotowanie dokumentacji.

Kategoria: W BiblioteceInnowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej.

Innowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej.
14 grudnia 2018 15 grudnia 2018 16 grudnia 2018
17 grudnia 2018 18 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
19 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceDuety poetyckie: Iwona Młodawska-Waterson & Jakub Kornhauser

Duety poetyckie: Iwona Młodawska-Waterson & Jakub Kornhauser
20 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
21 grudnia 2018 22 grudnia 2018 23 grudnia 2018
24 grudnia 2018 25 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
26 grudnia 2018 27 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
28 grudnia 2018 29 grudnia 2018 30 grudnia 2018
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
2 stycznia 2019 3 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie