Dzieci ulicy

Zestawienie bibliograficzne za lata 1991 – 2013

KSIĄŻKI:

 1. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. – 429s.  Sygn. 35986
 2. Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji) / Tadeusz Sakowicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – 281s.  Sygn. 35219
 3. Działania interwencyjno – korekcyjne skierowane do dzieci i młodzieży wychowujących się na ulicy / Elżbieta Bielecka // W : Terapia w resocjalizacji cz. 2 : ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2009. – 300s.  Sygn. 35979/2
 4. Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie : zagrożenia rozwojowe i społeczne / pod red. nauk. Ewy Wysockiej / Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2012. – 446s.  Sygn. 36836
 5. Dzieci ulicy / Barbara Głowacka // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A – F / [red. naukowy i przewodniczący komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch ]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – S.876 – 881  Sygn. 35035 CZ
 6. Dzieci ulicy / Tadeusz Pilch // W: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999. – S. 68 – 70    Sygn. 34598, 34651 CZ
 7. Dzieci ulicy : profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. –Wyd. 2. –  Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 131s.  Sygn. 36733
 8. Dziecko ulicy. Społeczny wizerunek i autokreacja / Marcjanna Nóżka // W : Nowe społeczne wymiary dzieciństwa / pod red. nauk. Beaty Łaciak. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2011. – S. 145 – 172    Sygn. 36592, 36678
 9. Dziecko w świecie rodziny : szkice o wychowaniu : praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Dymary. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1998. – 192s.  Sygn. 34154, 34715
 10. Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / red. nauk. Zbigniew B. Gaś. – Lublin : Pracownia Wydawnicza Fundacji „Masz Szansę”, 2008. – 395s.  Sygn. 35670
 11. Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich / Marian Kalinowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. – 223s.  Sygn. 33241
 12. Ogniska „Dziadka Lisieckiego”/ zebrał i oprac. Kazimierz Dąbrowski przy współpr. Zdzisława Kuzińskiego, Andrzeja Kowalskiego oraz Andrzeja i Barbary Pileckich. – Warszawa : Wydawnictwo Digipol, 2007. – 540s.  Sygn. 35796, 35797
 13. Patologia analfabetyzmu emocjonalnego : przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i w środowisku pracy / Stanisław Kozak. – Warszawa : Difin, 2012. – 304s.  Sygn.  36887
 14. Pedagogika czasu wolnego / Jan Pięta. – Wyd. 2. – Warszawa : Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. – 272s.  Sygn. 36629
 15. Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne / Lesław Pytka. – Wyd. 6 popr. i rozszerz. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2005. – 432s.  Sygn. 35560
 16. Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów / koncepcja i red. nauk. Stanisław Kawula. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – 669s.  Sygn. 36909
 17. Pedagogika ulicy wobec stereotypu w pracy z dziećmi ulicy  / Jolanta Sokołowska // W: Stereotypy w pedagogice, pracy socjalnej i resocjalizacji / red. nauk. Ewa Kantowicz, Anna Leszczyńska – Rejchert. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2012. – S. 53 – 83  Sygn. 37001
 18. Środowisko społeczne a problem przestępczości nieletnich : dane statystyczne z lat 1994 – 2006 : terapia w resocjalizacji cz 3 / Andrzej Rejzner, Justyna Jóźwiak. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2009. – 202s.  Sygn. 35979/3
 19. Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997. – 226s.  Sygn. 34029

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Alternatywa 2001 program pomocy dzieciom ulicy / Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 4, s. 4 – 6 wkładka
 2. Bezpieczny azyl / Irena Malanowska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 3, s. 13 – 15
 3. Byłem pedagogiem ulicznym / Dariusz Głogowski // Nowa Szkoła. – 2003, nr 6, s. 32 – 34
 4. Czy muszą być dziećmi ulicy? / Irena Malanowska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 2, s. 5 – 12
 5. Dzieci gorszych szans : pomoc policji w opiece nad dziećmi / Marek Płaza // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 4, s. 15 wkladka
 6. Dzieci ulicy / Władysław Sobecki // Nowa Szkoła. – 1997, nr 8, s. 53 – 54
 7. Dzieci ulicy a przemoc / Marek Jędrzejewski // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 2, s. 34 – 42
 8. Dzieci ulicy alternatywne rozwiązania / Ewa Kozdrowicz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2000, nr 7, s. 58 – 60
 9. Dzieci ulicy – ile ich jest, jak im pomóc? / Agnieszka Mączyńska – Dilis // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 3, s. 7 – 12 wkładka
 10. Dzieci ulicy – jak je rozumieć? / Barbara Głowacka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 1997, nr 4 s. 11 – 12 wkładka Nasz Animator
 11. Dzieci ulicy na marginesie cywilizacji / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 5, s. 57 – 63
 12. Dzieci Ulicy – troską uczestników I Międzynarodowego Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy / Barbara Głowacka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 1998, nr 2, s. V – XV wkładka
 13. Dzieci ulicy w nowej rzeczywistości / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 2, s. 56 – 58
 14. Dzieci ulicy w Polsce i na świecie / Wiesław Kołak // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 1, s. 8 – 10 wkładka
 15. Fenomen dzieci ulicy w aspekcie historycznym i aksjologicznym / Lesław Pytka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 1998, nr 3, s. XIV – XVI wkładka
 16. Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy / Marzena Kostka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 4, s. 7 – 10 wkładka
 17. Frobel pomaga dzieciom w Niemczech : wypowiedź Horsta Schirmera z okazji V Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy / Agnieszka Wójcicka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 1, s. 18 – 19 wkładka
 18. Jak do tego doszło…? dziecko w procesie patologizacji / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 1999, nr 3, s. 30 – 33
 19. Jak pomagać dzieciom ulicy / Barbara Głowacka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 3, s. 10 wkładka
 20. Kazimierz Lisiecki – „Dziadek” 1902 – 1976 / Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 1, s. 5 – 6 wkładka
 21. O pracy środowiskowej jako alternatywie dla zabiegów resocjalizacyjnych – z doświadczeń praktycznych / Maciej Bernasiewicz, Małgorzata Wałach // Chowanna. – 2006, t. 2, s. 126 – 132
 22. Organizacja pomocy dla dzieci ulicy przez federację Banków Żywnościowych / Czesław Jurczyszyn // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 1998, nr 3, s. XVII – XIX wkładka
 23. VIII [Ósme] Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy / Tamara Uliasz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 4, s. 58 – 59
 24. Podopieczni Fundacji Pomocy Dzieciom im. ks. Paszkiewicza / Władysław Grądzki // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 3, s. 47 – 50
 25. Pomoc dzieciom krzywdzonym emocjonalnie i zaniedbywanym oraz krzywdzącym opiekunom / Dorota Iwaniec // Chowanna. – 2002, t.1, s. 83 – 100
 26. Pomoc „dzieciom ulicy” w aspekcie historycznym / Mieczysław Gałaś // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 1, s. 20 – 24
 27. Prawa dzieci ulicy w działalności KKWR / Wiesław Kołak // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 1, s. 4 – 5 wkładka
 28. Problemy egzystencjalne „dzieci ulicy” wyzwaniem dla pedagogiki społecznej / Mieczysław Gałaś // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 7 – 8, s. 3 – 8
 29. Program pracy środowiskowej „Przyjaciel Dzieci Ulicy” / Wiesław Kołak // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 1998, nr 4, s. 18 wkładka
 30. Przyjaciel dzieci ulicy / Marzena Kostka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 2, s. 11 – 14 wkładka
 31. Radość pomagania dzieciom / Grażyna Kupka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 4, s. 8 – 9 wkładka
 32. Seminarium „Dzieci Gorszych Szans”: podsumowanie / Barbara Głowacka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 2, s. 8 – 9 wkładka
 33. Specyficzna więź : moje doświadczenia z pracy wychowawczej z dziećmi / Małgorzata Szczerba // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 2, s. 17 – 19 wkładka
 34. Strategie i metody ochrony praw Dzieci Ulicy w działalności i programach KKWR / Barbara Głowacka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 1998, nr 3, s. XX  – XXII wkładka
 35. Streetworking czyli praca z dziećmi ulicy / Joanna Dec // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 101 – 109
 36. Stulecie praw – dzieci ulicy !? : na marginesie międzynarodowej konferencji w Białymstoku / Tadeusz Pilch // Nowa Szkoła. – 1999, nr 5, s. 38 – 39
 37. Sytuacja dziecka w Polsce na tle innych krajów w świetle raportów UNICEF / Małgorzata Mularczyk // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 2, s. 5 – 7 wkładka
 38. Ulica – jedyną alternatywą dla młodzieży? / Anna Fidelus // Nowa Szkoła. – 2006, nr 6, s. 48 – 51
 39. W obronie praw dzieci ulicy : fragmenty opracowania KKWR „Sos dla ognisk” // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 3, s. 3 – 4 wkładka
 40. W trosce o dzieci ulicy / Wiesław Kołak // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 1998, nr 4, s. 5 – 6 wkładka
 41. W trosce o dzieci ulicy / Wiesław Kołak // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2000, nr 4, s. 7 – 9 wkładka
 42. Wychowawca podwórkowy w systemie wychowania środowiskowego / Marzena Kostka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 1, s. 9 – 12 wkładka
 43. Zagrożone dzieciństwo – problemy opieki i wychowania dzieci ulicy / Małgorzata Kamińska – Juckiewicz // Nowa Szkoła. – 2011, nr 10, s. 3 – 10
 44. Zaniedbywanie dziecka formą przemocy / Dorota Dominik // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 2, s. 31 – 34
 45. Zrozumieć, zaakceptować, aby zapobiegać – co pedagodzy robią na ulicy ? / Kamil Tomaszewski // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2009, nr 3 – 4, s. 5 – 7

 

Adresy podstawowych stron internetowych

http://www.kkwr.org.pl

http://www.ge.diecezja.tarnow.pl

http://www.portal.engo.pl

http://www.fdu.org.pl/

  opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

 

Luty 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
4 lutego 2019 5 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 lutego 2019 7 lutego 2019 8 lutego 2019 9 lutego 2019 10 lutego 2019
11 lutego 2019 12 lutego 2019

Kategoria: W BibliotecePuzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.

Puzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.
13 lutego 2019 14 lutego 2019 15 lutego 2019 16 lutego 2019 17 lutego 2019
18 lutego 2019 19 lutego 2019 20 lutego 2019 21 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceTworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.

Tworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.
22 lutego 2019 23 lutego 2019 24 lutego 2019
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie