Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2013

Niepełnosprawność psychiczna (osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną)

 KSIĄŻKI:

 1. Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych  / red. Stanisława Mihilewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000. – 121 s. Sygn. 34613
 2. Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. Nauk. Jarosław Bąka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Cop. 2004. – 275 s. Sygn. 35967
 3. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak, Piotra Majewicza. – Kraków : Wydaw. Naukowe UP, 2006. – 115 s. Sygn. 36759
 4. Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / red. Nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura, Andrzej Stawiarski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 518 s. Sygn. 36102
 5. Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / red. Nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura, Andrzej Stawiarski. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. – 518 s. Sygn. 37150
 6. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2002. – 179 s. Sygn. 34582
 7. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Kraków : Oficyna Wydawn. „Impuls”, 2006. – 199 s. Sygn. 35226
 8. Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym? / Beata Szczygieł. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001. – 110 s. Sygn. 34624
 9. Jak organizować czas wolny dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo / Leszek Ploch. – Warszawa : WSiP, 1992. – 230 s. Sygn. 32992
 10. Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo / O. Ivar Lovaas. – Warszawa : WSiP, 1993. – 298 S. Sygn. 33312, 33313, 32954
 11. Niepełnosprawność intelektualna : czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko ? / Jacek J. Błeszyński. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. – 197 s.
 12. Sygn. 37165
 13. Nowoczesne metody stymulacji rozwoju ruchowego i uczenia się dzieci z trudnościami w nauce, nadpobudliwością psychoruchową oraz autyzmem : [materiały ogólnopolskiej konferencji z dnia 29 kwiecień 2006r.]. – Warszawa : Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, 2006. – 308 s. Sygn. 35261
 14. Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata / pod red. Marii Chodkowskiej, Danuty Osik-Chudowolskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 286 s. Sygn. 36444, 36463
 15. Pedagogika upośledzonych umysłowo / Janina Wyczesany. – Wyd. 5. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 204 s. Sygn. 35020
 16. [ Wyd. 6, 2006 sygn. 35262; Wyd. 2 poszerz, 1999 sygn. 34163, 34547]
 17. Postępy wychowawcze w upośledzeniu umysłowym / tł. [z fr.] Rafał Gałkowski. – Warszawa : WSiP, 1995. – 239 s. Sygn. 33809
 18. Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością : regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja / Iwona Chrzanowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 176 s. Sygn. 36398
 19. Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Katarzyna Parys. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. – 335 s. Sygn. 37140
 20. Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym cz. I / Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej , Cop. 2009. – 171 s. Sygn. 36202
 21. Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania / pod red. Kingi Kalety, Justyny Mróz. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2010. – 124 s. Sygn. 36611
 22. Spostrzeganie inności przez dzieci w zabawie / Anetta Soroka-Fedorczuk
 23.  // W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. Nauk. Jarosław Bąbka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004. – S. 67-80 Sygn. 35967
 24. Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej Kościółek, Katarzyny Pluteckiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls”, 2011. – 273 s. Sygn. 36614
 25. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. – Warszawa : Difin SA, 2013. – S. 206-217 : Uczeń z niepełnosprawnością Sygn. 37171
 26. Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym : Osiągnięcia edukacyjne / Magdalena Loska. –Warszawa : Wydawn. Szkol. i Pedag., Cop. 2005. – 127 s. Sygn. 35049
 27. Uczymy się żyć razem : niepełnosprawne dzieci w przedszkolu / pod red. Giseli Hundertmarck. – Warszawa : WSiP, 1993. – 119 s. Sygn. 33343, 33344
 28. Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych / Barbara Grzyb. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. – 305 s. Sygn. 37139
 29. Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju / red. Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak. – Poznań : WSPiA, 2011. – 339 s. Sygn. 36727

CZASOPISMA:

 1. Czynniki determinujące postawy rodzicielskie wobec dzieci upośledzonych umysłowo / Henryk Gąsior // Chowanna. – 2004, t. 1, s. 36-50
 2. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym (cz. 6). Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. – 2012, nr 1, s. 8-22
 3. Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej / Barbara Ptak, Halina Szopa // Wychowawca. – 2001, nr 3, s. 19-20
 4. Edukacja dzieci z niepełno sprawnościami w ujęciu konwencji ONZ o prawach osób z niepełno sprawnościami / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna. – 2013, nr 2, s. 137-141
 5. Edukacja włączająca  – wyzwaniem dla polskiej szkoły / Anna Firkowska- Mankiewicz / Szkoła Specjalna. – 2004, nr 1, s. 19-26
 6. Integracja w szkole i środowisku lokalnym / Ilona Ptak // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 1, s. 3136
 7. Kształcenie integracyjne – perspektywa nauczyciela / Ewa Materka // Nowa Szkoła. – 2005, nr 9, s. 37-43
 8. Kształcenie integracyjne w opinii nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego / Irena Stańczyk // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. – 2003/2004, nr 1, s. 22-29
 9. Obraz niepełnosprawności w filmach rysunkowych dla dzieci / Karolina Więckowska // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 2, s. 138-146
 10. Operacyjne rozumowanie uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim a edukacja matematyczna w pierwszych latach nauki / Katarzyna Dmitruk-Sierocińska // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 2, s. 116-130
 11. Opóźniony rozwój mowy a upośledzenie umysłowe / Karolina Radecka // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 6, s. 22-24
 12. Osoba niepełnosprawna w opiniach dzieci / Anetta Soroka-Fedorczuk // Wychowanie na co dDzień. – 2006, nr 3, s. 13-16
 13. Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych / Marzenna Zaorska, Elżbieta Andrulonis // Wychowanie na co dzień. – 2006, nr 7-8, s. 20-23
 14. Praca z dzieckiem z inteligencją niższą niż przeciętna / Hanna Krauze-Sikorska // Życie Szkoły. – 2009, nr 3, s. 16-21
 15. Przestrzeń w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych / Zenon Gajdzica // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 5, s. 333-341
 16. Rady dla nauczycieli uczących dzieci niepełnosprawne / Jolanta Lipińska, Aleksandra Maciarz // Życie Szkoły. – 200, nr 10, s. 602-603
 17. Refleksje nad rozwojem społecznym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w kontekście przygotowania go do podjęcia roli ucznia / Urszula Wrótniak // Chowanna. – 2004,  t. 1, s. 51-60
 18. Rola plastyki w pracy rewalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim / Anna Donder, Natalia Stankowska // Chowanna. – 2004, t. 1, s. 72-81
 19. Rola środowiska rodzinnego w funkcjonowaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych / Magda Szul // Opieka – Wychowanie – Terapia. – 2008, nr 1-2, s. 8-9
 20. Ruch, muzyka, taniec w pracy rewalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo / Maria Kurcewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 6, s. 18-19
 21. Społeczna gotowość dzieci niepełnosprawnych do integracji edukacyjnej / Krystyna Baranowicz // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 4, s. 293-303
 22. Stymulacja i rehabilizacja dzieci oraz młodzieży metodą NDT-Bobath / Małgorzata Kowalska-Kantyka // Chowanna, t. 1, s. 61-71
 23. Szanse dzieci z porażeniem mózgowym / Aneta Jegier // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 1, s. 52-56
 24. Trudna droga integracji / Teresa Oleszko // Wychowanie w Przedszkolu.– 2005, nr 3, s. 18-22
 25. Uczeń niepełnosprawny w szkole / Anna Żuber // Nowa Szkoła. – 2003, nr 4, s. 17-21
 26. Upośledzenie umysłowe a twórczość / Beata Pedrycz // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 1, s. 62-64
 27. W jaki sposób wspierać dziecko z niepełnosprawnością na różnych etapach życia? / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 1, s. 10-20
 28. Warsztaty teatralne z elementami psychodramy, jako metoda pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim / Edyta Bąk-Buczak // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 3, s. 9-10
 29. Wczesna interwencja psychopedagogiczna wobec ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Egzemplifikacja / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 7-8, dod. s. I-V
 30. Wprowadzenie dziecka niepełnosprawnego umysłowo w nowe sytuacje społeczne / Jerzy Kopras // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 1, s. 59-61
 31. Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością / Lidia Marszałek, Barbara Moraczewska // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 1, s. 39-49
 32. Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością (cz. II) / Lidia Marszałek, Barbara Moraczewska // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 3, s. 201-210
 33. Zajęcia pozalekcyjne z dziećmi o obniżonej sprawności umysłowej inspirowane technikami psychoterapii / Tadeusz Kott // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 1, s. 3-11

Niepełnosprawność fizyczna (motoryczna, schorzenia narządów wewnętrznych)

KSIĄŻKI:

 1. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2002. – 179 s. Sygn. 34582
 2. Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / red. Nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura, Andrzej Stawiarski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 518 s. Sygn. 36102
 3. Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / red. Nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura, Andrzej Stawiarski. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. – 518 s. Sygn. 37150
 4. Jak pomóc dziecku z dysfunkcją narządu ruchu / Barbara Arusztowicz. – Kraków : „Impuls”, 2001. – 101 Sygn. 34621
 5. Psychospołeczna integracja : dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej / Agnieszka Nowicka. – Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001. – 223 s. Sygn. 34580

CZASOPISMA:

 1. Alternatywne formy wychowania przedszkolnego – szanse i zagrożenia dla dziecka z chorobą przewlekłą / Barbara Moraczewska // Szkoła Specjalna. – 2009, nr 5, s. 325-332
 2. Wspomaganie uczniów przewlekle chorych w szkołach ogólnodostępnych / Teresa Oleńska-Pawlak // Nowa Szkoła. – 2003, nr 4, s. 22-27

 Niepełnosprawność sensoryczna (osoby niewidome, słabo widzące, niesłyszące, słabo słyszące)

KSIĄŻKI:

 1. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak, Piotra Majewicza. – Kraków : Wydaw. Naukowe UP, 2006. – 115 s. Sygn. 36759
 2. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson. – Warszawa : Wydawnictwo K. E. LIBER, 2007. – 202 s. Sygn. 36672
 3. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2002. – 179 s. Sygn. 34582
 4. Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu : aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne / Olivier Perier ; tł. Tadeusz Gałkowski. – Warszawa : WSiP, 1992. – 339 s. Sygn. 32679, 32680
 5. Mój uczeń nie słyszy : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych / Urszula Buryn i In. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001. – 117s. Sygn. 36508
 6. Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi / pod red. Stanisława Jakubowskiego. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001. – 336 s. Sygn. 36507
 7. Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością : regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja / Iwona Chrzanowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 176 s. Sygn. 36398
 8. Problemy i konteksty wychowania dzieci z uszkodzonym słuchem w przekazach ich słyszących matek / Jolanta Baran . – Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2012. – 456 s. Sygn. 36881
 9. Przygarnij mnie : wychowanie dzieci głuchoniewidomych / Verena Cardinaux, Hubert Cardinaux, Armin Löwe. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. – 177 s. Sygn. 32825
 10. Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania / pod red. Kingi Kalety, Justyny Mróz. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2010. – 124 s. Sygn. 36611
 11. Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu : model węgierski /Yvonne Csanyi;  tł. [z niem.] B. Szymańska. – Warszawa : WSiP, 1994. – 210 s. Sygn. 33104
 12. Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej Kościółek, Katarzyny Pluteckiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 273 s. Sygn. 36614
 13. Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej : podstawy metodyki nauczania języków obcych / Ewa Domagała-Zysk, Katarzyna Karpińska Szaj. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 92 s. Sygn. 36573
 14. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. Nauk. Barbary Cytowskiej, Barbary Winczury. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 462 s. Sygn. 36447

 CZASOPISMA:

 1. Adaptacja materiałów do nauki czytania i pisania dla dzieci słabo widzących / Kornelia Czerwińska // Wychowanie na co dzień. – 2007, nr 9, s. 16-21
 2. Diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka z wadą słuchu w świetle nowej rzeczywistości edukacyjnej / Katarzyna Bieńkowska // Szkoła Specjalna. – 2013, nr 3, s. 174-183
 3. Dysfunkcja narządu słuchu – a poziom zdolności motorycznych / Dominik Dąbrowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 3, s. 17-21
 4. Dzieci z wadami słuchu w szkole podstawowej / Wioletta Adamska-Janiak // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 9-11
 5. Dziecko niedosłyszące w mojej klasie / Ewa Kowalska // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. – 2003/2004, nr 1, s. 51-58
 6. Jak pracuję z dzieckiem słabo widzącym / Elżbieta Tokarz // Nowa Szkoła. – 2003, nr 4, s. 34-37
 7. Jak wspierać ucznia słabo widzącego w szkole ogólnodostępnej / Urszula Nadolna // Rewalidacja. – 2009, nr 1, s. 51-54
 8. Język dzieci głuchych – wskazówki dla edukacji szkolnej / Piotr Tomaszewski // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 3, s. 167-181
 9. Język migowy w przedszkolu / Agnieszka Gubańska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 6, s. 65-67
 10. Kształcenie dzieci z wadą słuchu w systemie integracyjnym jako wyzwanie dla surdopedagogiki / Małgorzata Kupisiewicz. – Szkoła Specjalna. – 2006, nr 5, s. 330-337
 11. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem niewidomym  i słabo widzącym / Katarzyna Królikowska // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 5, s. 380-388
 12. Nauczanie ucznia słabo widzącego orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się / Paulina Kalisz // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 3, s. 205-215
 13. Praca z uczniem niesłyszącym w szkole ogólnodostępnej / Marzena Klaczak // Nowa Szkoła. – 2003, nr 4, s. 32-33
 14. Usprawnianie  widzenia małych dzieci słabo widzących / Małgorzata Walkiewicz-Krutak // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 1, s. 14-18
 15. Wpływ Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój społeczny dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym / Marta Matasek // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 2, s. 132-138
 16. Wskazania metodyczne do pracy z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem w warunkach szkoły ogólnodostępnej / Milena Nazarczuk // Szkoła Specjalna. – 2013, nr 3, s. 214-224
 17. Wykorzystanie metody kombinowanej w edukacji dzieci niesłyszących / Katarzyna Wereszka // Szkoła Specjalna. – 2013, nr 2, s. 154-156
 18. Zajęcia korekcyjne dla dziecka z niedosłuchem / Maria Morkisz // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 48-51
 19. Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu / Magdalena Kania, Joanna Szymańska // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s. 269-278

Niepełnosprawność złożona (więcej niż jedna niepełnosprawność)

KSIAŻKI:

 1. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff. – Warszawa : LIBER, 2007. – 252 s. Sygn. 36606

CZASOPISMA:

 1. Diagnoza i terapia małego dziecka niewidomego i słabo widzącego ze sprzężoną niepełnosprawnością / Kornelia Czerwińska // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 5, s. 307-312
 2. Jak usprawnić wzrok ucznia niedowidzącego ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju / Barbara Grzyb // Rewalidacja. – 2009, nr 2, s. 50-66
 3. Trudności w nauczaniu dzieci niesłyszących upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z dodatkowymi sprzężeniami / Bernadeta Filek // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 2, s. 139-142

opracowała: mgr Małgorzata Pająk

Styczeń 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019 2 stycznia 2019 3 stycznia 2019 4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
7 stycznia 2019 8 stycznia 2019 9 stycznia 2019 10 stycznia 2019 11 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceJak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?

Jak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?
12 stycznia 2019 13 stycznia 2019
14 stycznia 2019 15 stycznia 2019 16 stycznia 2019 17 stycznia 2019 18 stycznia 2019 19 stycznia 2019 20 stycznia 2019
21 stycznia 2019 22 stycznia 2019 23 stycznia 2019 24 stycznia 2019 25 stycznia 2019 26 stycznia 2019 27 stycznia 2019
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie