Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2013

Niepełnosprawność psychiczna (osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną)

 KSIĄŻKI:

 1. Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych  / red. Stanisława Mihilewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000. – 121 s. Sygn. 34613
 2. Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. Nauk. Jarosław Bąka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Cop. 2004. – 275 s. Sygn. 35967
 3. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak, Piotra Majewicza. – Kraków : Wydaw. Naukowe UP, 2006. – 115 s. Sygn. 36759
 4. Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / red. Nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura, Andrzej Stawiarski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 518 s. Sygn. 36102
 5. Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / red. Nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura, Andrzej Stawiarski. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. – 518 s. Sygn. 37150
 6. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2002. – 179 s. Sygn. 34582
 7. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Kraków : Oficyna Wydawn. „Impuls”, 2006. – 199 s. Sygn. 35226
 8. Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym? / Beata Szczygieł. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001. – 110 s. Sygn. 34624
 9. Jak organizować czas wolny dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo / Leszek Ploch. – Warszawa : WSiP, 1992. – 230 s. Sygn. 32992
 10. Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo / O. Ivar Lovaas. – Warszawa : WSiP, 1993. – 298 S. Sygn. 33312, 33313, 32954
 11. Niepełnosprawność intelektualna : czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko ? / Jacek J. Błeszyński. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. – 197 s.
 12. Sygn. 37165
 13. Nowoczesne metody stymulacji rozwoju ruchowego i uczenia się dzieci z trudnościami w nauce, nadpobudliwością psychoruchową oraz autyzmem : [materiały ogólnopolskiej konferencji z dnia 29 kwiecień 2006r.]. – Warszawa : Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, 2006. – 308 s. Sygn. 35261
 14. Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata / pod red. Marii Chodkowskiej, Danuty Osik-Chudowolskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 286 s. Sygn. 36444, 36463
 15. Pedagogika upośledzonych umysłowo / Janina Wyczesany. – Wyd. 5. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 204 s. Sygn. 35020
 16. [ Wyd. 6, 2006 sygn. 35262; Wyd. 2 poszerz, 1999 sygn. 34163, 34547]
 17. Postępy wychowawcze w upośledzeniu umysłowym / tł. [z fr.] Rafał Gałkowski. – Warszawa : WSiP, 1995. – 239 s. Sygn. 33809
 18. Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością : regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja / Iwona Chrzanowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 176 s. Sygn. 36398
 19. Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Katarzyna Parys. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. – 335 s. Sygn. 37140
 20. Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym cz. I / Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej , Cop. 2009. – 171 s. Sygn. 36202
 21. Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania / pod red. Kingi Kalety, Justyny Mróz. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2010. – 124 s. Sygn. 36611
 22. Spostrzeganie inności przez dzieci w zabawie / Anetta Soroka-Fedorczuk
 23.  // W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. Nauk. Jarosław Bąbka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004. – S. 67-80 Sygn. 35967
 24. Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej Kościółek, Katarzyny Pluteckiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls”, 2011. – 273 s. Sygn. 36614
 25. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. – Warszawa : Difin SA, 2013. – S. 206-217 : Uczeń z niepełnosprawnością Sygn. 37171
 26. Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym : Osiągnięcia edukacyjne / Magdalena Loska. –Warszawa : Wydawn. Szkol. i Pedag., Cop. 2005. – 127 s. Sygn. 35049
 27. Uczymy się żyć razem : niepełnosprawne dzieci w przedszkolu / pod red. Giseli Hundertmarck. – Warszawa : WSiP, 1993. – 119 s. Sygn. 33343, 33344
 28. Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych / Barbara Grzyb. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. – 305 s. Sygn. 37139
 29. Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju / red. Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak. – Poznań : WSPiA, 2011. – 339 s. Sygn. 36727

CZASOPISMA:

 1. Czynniki determinujące postawy rodzicielskie wobec dzieci upośledzonych umysłowo / Henryk Gąsior // Chowanna. – 2004, t. 1, s. 36-50
 2. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym (cz. 6). Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. – 2012, nr 1, s. 8-22
 3. Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej / Barbara Ptak, Halina Szopa // Wychowawca. – 2001, nr 3, s. 19-20
 4. Edukacja dzieci z niepełno sprawnościami w ujęciu konwencji ONZ o prawach osób z niepełno sprawnościami / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna. – 2013, nr 2, s. 137-141
 5. Edukacja włączająca  – wyzwaniem dla polskiej szkoły / Anna Firkowska- Mankiewicz / Szkoła Specjalna. – 2004, nr 1, s. 19-26
 6. Integracja w szkole i środowisku lokalnym / Ilona Ptak // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 1, s. 3136
 7. Kształcenie integracyjne – perspektywa nauczyciela / Ewa Materka // Nowa Szkoła. – 2005, nr 9, s. 37-43
 8. Kształcenie integracyjne w opinii nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego / Irena Stańczyk // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. – 2003/2004, nr 1, s. 22-29
 9. Obraz niepełnosprawności w filmach rysunkowych dla dzieci / Karolina Więckowska // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 2, s. 138-146
 10. Operacyjne rozumowanie uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim a edukacja matematyczna w pierwszych latach nauki / Katarzyna Dmitruk-Sierocińska // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 2, s. 116-130
 11. Opóźniony rozwój mowy a upośledzenie umysłowe / Karolina Radecka // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 6, s. 22-24
 12. Osoba niepełnosprawna w opiniach dzieci / Anetta Soroka-Fedorczuk // Wychowanie na co dDzień. – 2006, nr 3, s. 13-16
 13. Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych / Marzenna Zaorska, Elżbieta Andrulonis // Wychowanie na co dzień. – 2006, nr 7-8, s. 20-23
 14. Praca z dzieckiem z inteligencją niższą niż przeciętna / Hanna Krauze-Sikorska // Życie Szkoły. – 2009, nr 3, s. 16-21
 15. Przestrzeń w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych / Zenon Gajdzica // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 5, s. 333-341
 16. Rady dla nauczycieli uczących dzieci niepełnosprawne / Jolanta Lipińska, Aleksandra Maciarz // Życie Szkoły. – 200, nr 10, s. 602-603
 17. Refleksje nad rozwojem społecznym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w kontekście przygotowania go do podjęcia roli ucznia / Urszula Wrótniak // Chowanna. – 2004,  t. 1, s. 51-60
 18. Rola plastyki w pracy rewalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim / Anna Donder, Natalia Stankowska // Chowanna. – 2004, t. 1, s. 72-81
 19. Rola środowiska rodzinnego w funkcjonowaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych / Magda Szul // Opieka – Wychowanie – Terapia. – 2008, nr 1-2, s. 8-9
 20. Ruch, muzyka, taniec w pracy rewalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo / Maria Kurcewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 6, s. 18-19
 21. Społeczna gotowość dzieci niepełnosprawnych do integracji edukacyjnej / Krystyna Baranowicz // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 4, s. 293-303
 22. Stymulacja i rehabilizacja dzieci oraz młodzieży metodą NDT-Bobath / Małgorzata Kowalska-Kantyka // Chowanna, t. 1, s. 61-71
 23. Szanse dzieci z porażeniem mózgowym / Aneta Jegier // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 1, s. 52-56
 24. Trudna droga integracji / Teresa Oleszko // Wychowanie w Przedszkolu.– 2005, nr 3, s. 18-22
 25. Uczeń niepełnosprawny w szkole / Anna Żuber // Nowa Szkoła. – 2003, nr 4, s. 17-21
 26. Upośledzenie umysłowe a twórczość / Beata Pedrycz // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 1, s. 62-64
 27. W jaki sposób wspierać dziecko z niepełnosprawnością na różnych etapach życia? / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 1, s. 10-20
 28. Warsztaty teatralne z elementami psychodramy, jako metoda pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim / Edyta Bąk-Buczak // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 3, s. 9-10
 29. Wczesna interwencja psychopedagogiczna wobec ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Egzemplifikacja / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 7-8, dod. s. I-V
 30. Wprowadzenie dziecka niepełnosprawnego umysłowo w nowe sytuacje społeczne / Jerzy Kopras // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 1, s. 59-61
 31. Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością / Lidia Marszałek, Barbara Moraczewska // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 1, s. 39-49
 32. Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością (cz. II) / Lidia Marszałek, Barbara Moraczewska // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 3, s. 201-210
 33. Zajęcia pozalekcyjne z dziećmi o obniżonej sprawności umysłowej inspirowane technikami psychoterapii / Tadeusz Kott // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 1, s. 3-11

Niepełnosprawność fizyczna (motoryczna, schorzenia narządów wewnętrznych)

KSIĄŻKI:

 1. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2002. – 179 s. Sygn. 34582
 2. Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / red. Nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura, Andrzej Stawiarski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 518 s. Sygn. 36102
 3. Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / red. Nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura, Andrzej Stawiarski. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. – 518 s. Sygn. 37150
 4. Jak pomóc dziecku z dysfunkcją narządu ruchu / Barbara Arusztowicz. – Kraków : „Impuls”, 2001. – 101 Sygn. 34621
 5. Psychospołeczna integracja : dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej / Agnieszka Nowicka. – Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001. – 223 s. Sygn. 34580

CZASOPISMA:

 1. Alternatywne formy wychowania przedszkolnego – szanse i zagrożenia dla dziecka z chorobą przewlekłą / Barbara Moraczewska // Szkoła Specjalna. – 2009, nr 5, s. 325-332
 2. Wspomaganie uczniów przewlekle chorych w szkołach ogólnodostępnych / Teresa Oleńska-Pawlak // Nowa Szkoła. – 2003, nr 4, s. 22-27

 Niepełnosprawność sensoryczna (osoby niewidome, słabo widzące, niesłyszące, słabo słyszące)

KSIĄŻKI:

 1. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak, Piotra Majewicza. – Kraków : Wydaw. Naukowe UP, 2006. – 115 s. Sygn. 36759
 2. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson. – Warszawa : Wydawnictwo K. E. LIBER, 2007. – 202 s. Sygn. 36672
 3. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2002. – 179 s. Sygn. 34582
 4. Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu : aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne / Olivier Perier ; tł. Tadeusz Gałkowski. – Warszawa : WSiP, 1992. – 339 s. Sygn. 32679, 32680
 5. Mój uczeń nie słyszy : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych / Urszula Buryn i In. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001. – 117s. Sygn. 36508
 6. Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi / pod red. Stanisława Jakubowskiego. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001. – 336 s. Sygn. 36507
 7. Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością : regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja / Iwona Chrzanowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 176 s. Sygn. 36398
 8. Problemy i konteksty wychowania dzieci z uszkodzonym słuchem w przekazach ich słyszących matek / Jolanta Baran . – Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2012. – 456 s. Sygn. 36881
 9. Przygarnij mnie : wychowanie dzieci głuchoniewidomych / Verena Cardinaux, Hubert Cardinaux, Armin Löwe. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. – 177 s. Sygn. 32825
 10. Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania / pod red. Kingi Kalety, Justyny Mróz. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2010. – 124 s. Sygn. 36611
 11. Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu : model węgierski /Yvonne Csanyi;  tł. [z niem.] B. Szymańska. – Warszawa : WSiP, 1994. – 210 s. Sygn. 33104
 12. Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej Kościółek, Katarzyny Pluteckiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 273 s. Sygn. 36614
 13. Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej : podstawy metodyki nauczania języków obcych / Ewa Domagała-Zysk, Katarzyna Karpińska Szaj. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 92 s. Sygn. 36573
 14. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. Nauk. Barbary Cytowskiej, Barbary Winczury. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 462 s. Sygn. 36447

 CZASOPISMA:

 1. Adaptacja materiałów do nauki czytania i pisania dla dzieci słabo widzących / Kornelia Czerwińska // Wychowanie na co dzień. – 2007, nr 9, s. 16-21
 2. Diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka z wadą słuchu w świetle nowej rzeczywistości edukacyjnej / Katarzyna Bieńkowska // Szkoła Specjalna. – 2013, nr 3, s. 174-183
 3. Dysfunkcja narządu słuchu – a poziom zdolności motorycznych / Dominik Dąbrowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 3, s. 17-21
 4. Dzieci z wadami słuchu w szkole podstawowej / Wioletta Adamska-Janiak // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 9-11
 5. Dziecko niedosłyszące w mojej klasie / Ewa Kowalska // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. – 2003/2004, nr 1, s. 51-58
 6. Jak pracuję z dzieckiem słabo widzącym / Elżbieta Tokarz // Nowa Szkoła. – 2003, nr 4, s. 34-37
 7. Jak wspierać ucznia słabo widzącego w szkole ogólnodostępnej / Urszula Nadolna // Rewalidacja. – 2009, nr 1, s. 51-54
 8. Język dzieci głuchych – wskazówki dla edukacji szkolnej / Piotr Tomaszewski // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 3, s. 167-181
 9. Język migowy w przedszkolu / Agnieszka Gubańska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 6, s. 65-67
 10. Kształcenie dzieci z wadą słuchu w systemie integracyjnym jako wyzwanie dla surdopedagogiki / Małgorzata Kupisiewicz. – Szkoła Specjalna. – 2006, nr 5, s. 330-337
 11. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem niewidomym  i słabo widzącym / Katarzyna Królikowska // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 5, s. 380-388
 12. Nauczanie ucznia słabo widzącego orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się / Paulina Kalisz // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 3, s. 205-215
 13. Praca z uczniem niesłyszącym w szkole ogólnodostępnej / Marzena Klaczak // Nowa Szkoła. – 2003, nr 4, s. 32-33
 14. Usprawnianie  widzenia małych dzieci słabo widzących / Małgorzata Walkiewicz-Krutak // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 1, s. 14-18
 15. Wpływ Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój społeczny dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym / Marta Matasek // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 2, s. 132-138
 16. Wskazania metodyczne do pracy z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem w warunkach szkoły ogólnodostępnej / Milena Nazarczuk // Szkoła Specjalna. – 2013, nr 3, s. 214-224
 17. Wykorzystanie metody kombinowanej w edukacji dzieci niesłyszących / Katarzyna Wereszka // Szkoła Specjalna. – 2013, nr 2, s. 154-156
 18. Zajęcia korekcyjne dla dziecka z niedosłuchem / Maria Morkisz // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 48-51
 19. Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu / Magdalena Kania, Joanna Szymańska // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s. 269-278

Niepełnosprawność złożona (więcej niż jedna niepełnosprawność)

KSIAŻKI:

 1. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff. – Warszawa : LIBER, 2007. – 252 s. Sygn. 36606

CZASOPISMA:

 1. Diagnoza i terapia małego dziecka niewidomego i słabo widzącego ze sprzężoną niepełnosprawnością / Kornelia Czerwińska // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 5, s. 307-312
 2. Jak usprawnić wzrok ucznia niedowidzącego ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju / Barbara Grzyb // Rewalidacja. – 2009, nr 2, s. 50-66
 3. Trudności w nauczaniu dzieci niesłyszących upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z dodatkowymi sprzężeniami / Bernadeta Filek // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 2, s. 139-142

opracowała: mgr Małgorzata Pająk

Marzec 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
4 marca 2019 5 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?
7 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Kategoria: W BiblioteceTablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?

Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?
8 marca 2019 9 marca 2019 10 marca 2019
11 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
12 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
13 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceZasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.

Zasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.
14 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.
15 marca 2019 16 marca 2019 17 marca 2019
18 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceCo po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.

Co po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.
19 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
20 marca 2019 21 marca 2019 22 marca 2019 23 marca 2019 24 marca 2019
25 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
26 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
27 marca 2019 28 marca 2019 29 marca 2019 30 marca 2019 31 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie