Edukacja wielokulturowa i miedzykulturowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

KSIĄŻKI:

 1. Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos; przekł. Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – 165 s. Sygn. 36037
 2. Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych : przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Jolanty Suchodolskiej. – Cieszyn : Warszawa : Kraków : Impuls, 2012. -207 s. Sygn. 36949
 3. Edukacja europejska  – od wielokulturowości ku wielokulturowości / Przemysław Paweł Grzybowski. – Kraków : Impuls, 2009. – 475 s. Sygn. 36149
 4. Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / praca zb. pod red. Artura Paszko. – Kraków : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2004. – 202 s. Sygn. 35084
 5. Edukacja wobec ładu globalnego / red. Tadeusz Lewocki i in. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2002. – 453 s. Sygn. 34647
 6. Gry i zabawy afrykańskie / pod red. Marty Jackowskiej i Hanny Rubinkowskiej. – Warszawa : Elipsa, 2011. – 322 s. Sygn. 36685
 7. Jak mówić polskim dzieciom o dzieciach afryki / pod red. Pawła Średzińskiego. – Wyd. 2. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011. – 45 s. Sygn. 36685
 8. Ku wielokulturowości : aksjologiczny sens wychowania w rodzinie na litewskim pograniczu kulturowym / Alicja Szeląg. – Kraków : Impuls, 2001. – 300 s. Sygn. 34597
 9. O potrzebie dialogu kultur i ludzi / pod red. Tadeusza Pilcha. – Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2000. – 437 s. Sygn. 34576
 10. Pedagogika kultury w zarysie / Janusz Gajda. – Kraków : Impuls, 2006. – 318 s. Sygn. 35168
 11. Pedagogika międzykulturowa w modelu kształcenia zdalnego UNESCO-COME / Renata Nguyen // W: Pedagogika @ środki informatyczne i media / red. Maciej Tanaś. – Warszawa; Kraków : Impuls, 2004. – s. 167-179. Sygn. 34968
 12. Przestrzeń edukacyjna – dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne : obszary pracy współczesnej szkoły / red. Krystyna Ferenz, Klaudia Błaszczyk, Iwona Rudek. – Kraków : Impuls, 2011. – 205 s. Sygn. 36455
 13. Reakcje i interakcje w komunikacji społecznej z perspektywy edukacji międzykulturowej / Jerzy Nikitorowicz // W: Edukacja Równość czy jakość /red. Joanna Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. – s. 35-51. Sygn. 36719

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Akulturacja a interferencja kulturowa – wnioski z badań / Krzysztof Polok // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 6, s. 123-134
 2. Barwny świat mniejszości kulturowych / Izabela Czerniejewska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 44-49
 3. Dialog interkulturowy jako piąta sprawność na lekcji języka obcego / Dorota Mihułka // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 2, s. 13-19
 4. Dialog w edukacji międzykulturowej / Joanna Schmidt // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 8, s. 40-47
 5. Dialog w edukacji międzykulturowej / Alina Wróblewska // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 1/2, s. 37-39
 6. Cienie i blaski szkoły międzykulturowej / Urszula Jędrzejczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 7, s. 20-23
 7. Edukacja etyczna najmłodszych w warunkach wielokulturowości / Lidia Salata-Zasacka // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 3, s. 22-32
 8. Edukacja międzykulturowa – jedność w różnorodności : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. – 2009, nr 1, s. 55-58
 9. Edukacja międzykulturowa w zielonej szkole / Ewa Żmijewska // Życie Szkoły. – 2008, nr 6, s. 13-16
 10. Edukacja pogranicza kulturowego / Urszula Wróblewska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 2, s. 16-19
 11. Globalizm – odniesienie edukacyjne / Stanisław Nalaskowski // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 9, 15-16
 12. Idea tolerancji w edukacji międzykulturowej : (na przykładzie Międzynarodowego Centrum Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) / Józef Górniewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 1/2, s. 16-18
 13. (Inter)kulturowa tożsamość licealisty / Monika Kaźmierczak // Język Polski w Liceum. – 2011/2012, nr 1, s. 82-88
 14. Interkulturowość czy antykulturowość? : rozważania nad nauczaniem angielszczyzny międzynarodowej / Romuald Gozdawa-Gołębiowski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2006, nr 4, s. 93-112
 15. Jedność w różnorodności / Krzysztof Karwowski // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 38-43
 16. Język i kultura w dydaktyce języków obcych / Hanna Komorowska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2006, nr 4, s. 27-45
 17. Klasy wielokulturowe we Włoszech / Sabina Sawicka-Wilgusiak // Nowa Szkoła. – 2002, nr 5, s. 51-52
 18. Kompetencja interkulturowa – europejski priorytet edukacyjny / Justyna Mak // Język Polski w Liceum. – 2009/2010, nr 2, s. 101-106
 19. Kształcenie międzykulturowe w gimnazjum / Barbara Myrdzik, Iwona Morawska // Polonistyka. – 2010, nr 8, s. 6-12
 20. Kształcenie rodzimej kompetencji kulturowej a komunikacja (inter)kulturowa / Barbara Widawska // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 6, s. 19-23
 21. Ku tożsamości międzykulturowej / Jerzy Nikitorowicz // Życie Szkoły. – 2005, nr 5, s. 8-14
 22. Kultura muzyczna mniejszości narodowych / Maria Ficak // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 1, s. 44-49
 23. Kultura w edukacji europejskiej – inspiracje chrześcijańskie / Stanisław Chrobak // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 3, s. 10-12
 24. Metoda projektu w edukacji interkulturowej przyszłych nauczycieli języka francuskiego / Elżbieta Jastrzębska // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 1, s. 68-74 
 25. Międzykulturowość – nowy obszar edukacji / Magdalena Miernik, Joanna Bogus // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 3, s. 71-82
 26. Międzykulturowość – nowy obszar edukacji na poziomie wczesnoszkolnym : (wybór bibliografii) / Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 3, s. 101-104
 27. Międzykulturowość jako problem edukacyjny / Ewa Kula // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 3, s. 7-12
 28. Międzykulturowość w pedagogice specjalnej / Katarzyna Szewetowska // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 3, s. 37-39
 29. Migracja w wybranych krajach Europy a wychowanie międzykulturowe / Renata  Nowakowska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2001, nr 3/4, s. 77-85
 30. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – jak o nich uczyć? / Mirosław Sielatycki // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6, s. 17-21
 31. Nauczanie kultury na lekcjach języka obcego w Polsce : wyniki badań kwestionariuszowych / Zofia Chłopek // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 1, s. 61-68
 32. Otwarcie się na odmienność / Natalia Wyszyńska// Edukacja i Dialog. – 2003, nr 8, s. 17-21
 33. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży pochodzenia białoruskiego : perspektywa edukacji międzykulturowej / Alicja Joanna Siegień // Kultura i Edukacja. – 2006, nr 2/3, s. 130-147
 34. Sprawozdanie z warsztatów polsko-niemieckich „Międzykulturowe uczenie się przez kontakt kulturowy” Baitz/Brandenburg 11-15 grudnia 2006 roku / Karolina Deryńska, Zofia Kirejczyk // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2007, nr 2, s. 209-213
 35. Wzajemne przenikanie się kultur / Marta Duboniewicz // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 9, s. 53-56
 36. Spacerownik po Europie / Jadwiga Chruścińska // Poradnik Bibliotekarza. – 2011, nr 6, dod., s. 1-12
 37. Szkoła w nowej Europie / Katarzyna Kowalczewska-Grabowska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 10, s. 65-69
 38. Świat w dziecięcych objęciach – międzykulturowość oswojona / Barbara Biskup // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 3, s. 41-51
 39. Uczenie się w dialogu z Innym / Ewa Żmijewska // Nowa Szkoła. – 2009, nr 4, s. 8-12
 40. Uczeń z innego świata / Karolina Mazurowska, Dominika Cieślikowska // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 67-75
 41. Wielokulturowość – nowy obszar edukacji językowej / Agnieszka Szplit // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 3, s. 87-93
 42. Wielokulturowość w edukacji / Janusz Rusaczyk // Nowa Szkoła. – 2005, nr 5, s. 4-8
 43. Wielokulturowość w integracji nauczania i wychowania / Aneta Smolińska // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 3, s. 13-21
 44. Wychowanie do wielokulturowości : (recenzja) / Elżbieta Trojan // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 3, s. 105-107
 45. Zadania edukacji regionalnej i międzykulturowej w kreowaniu tożsamości kulturowej człowieka / Jerzy Nikitorowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 2, s. 3-16
 46. Zainteresowanie światem innych kultur / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 5, s. 10-14
 47. Zjawisko wielokulturowości w wychowaniu przedszkolnym / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 5, s. 259-266
 48. Ze sobą, a nie obok siebie : (edukacja równoległa w procesie kształtowania postaw tolerancji) / Anna Młynarczuk, Mariusz M. Sokołowski // Nowa  Szkoła. – 2008, nr 5, s. 11-14

 opracowała: mgr Małgorzata Pająk

 

Marzec 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
4 marca 2019 5 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?
7 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Kategoria: W BiblioteceTablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?

Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?
8 marca 2019 9 marca 2019 10 marca 2019
11 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
12 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
13 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceZasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.

Zasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.
14 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.
15 marca 2019 16 marca 2019 17 marca 2019
18 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceCo po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.

Co po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.
19 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
20 marca 2019 21 marca 2019 22 marca 2019 23 marca 2019 24 marca 2019
25 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
26 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
27 marca 2019 28 marca 2019 29 marca 2019 30 marca 2019 31 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie