Edukacja wielokulturowa i miedzykulturowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

KSIĄŻKI:

 1. Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos; przekł. Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – 165 s. Sygn. 36037
 2. Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych : przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Jolanty Suchodolskiej. – Cieszyn : Warszawa : Kraków : Impuls, 2012. -207 s. Sygn. 36949
 3. Edukacja europejska  – od wielokulturowości ku wielokulturowości / Przemysław Paweł Grzybowski. – Kraków : Impuls, 2009. – 475 s. Sygn. 36149
 4. Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / praca zb. pod red. Artura Paszko. – Kraków : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2004. – 202 s. Sygn. 35084
 5. Edukacja wobec ładu globalnego / red. Tadeusz Lewocki i in. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2002. – 453 s. Sygn. 34647
 6. Gry i zabawy afrykańskie / pod red. Marty Jackowskiej i Hanny Rubinkowskiej. – Warszawa : Elipsa, 2011. – 322 s. Sygn. 36685
 7. Jak mówić polskim dzieciom o dzieciach afryki / pod red. Pawła Średzińskiego. – Wyd. 2. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011. – 45 s. Sygn. 36685
 8. Ku wielokulturowości : aksjologiczny sens wychowania w rodzinie na litewskim pograniczu kulturowym / Alicja Szeląg. – Kraków : Impuls, 2001. – 300 s. Sygn. 34597
 9. O potrzebie dialogu kultur i ludzi / pod red. Tadeusza Pilcha. – Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2000. – 437 s. Sygn. 34576
 10. Pedagogika kultury w zarysie / Janusz Gajda. – Kraków : Impuls, 2006. – 318 s. Sygn. 35168
 11. Pedagogika międzykulturowa w modelu kształcenia zdalnego UNESCO-COME / Renata Nguyen // W: Pedagogika @ środki informatyczne i media / red. Maciej Tanaś. – Warszawa; Kraków : Impuls, 2004. – s. 167-179. Sygn. 34968
 12. Przestrzeń edukacyjna – dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne : obszary pracy współczesnej szkoły / red. Krystyna Ferenz, Klaudia Błaszczyk, Iwona Rudek. – Kraków : Impuls, 2011. – 205 s. Sygn. 36455
 13. Reakcje i interakcje w komunikacji społecznej z perspektywy edukacji międzykulturowej / Jerzy Nikitorowicz // W: Edukacja Równość czy jakość /red. Joanna Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. – s. 35-51. Sygn. 36719

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Akulturacja a interferencja kulturowa – wnioski z badań / Krzysztof Polok // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 6, s. 123-134
 2. Barwny świat mniejszości kulturowych / Izabela Czerniejewska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 44-49
 3. Dialog interkulturowy jako piąta sprawność na lekcji języka obcego / Dorota Mihułka // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 2, s. 13-19
 4. Dialog w edukacji międzykulturowej / Joanna Schmidt // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 8, s. 40-47
 5. Dialog w edukacji międzykulturowej / Alina Wróblewska // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 1/2, s. 37-39
 6. Cienie i blaski szkoły międzykulturowej / Urszula Jędrzejczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 7, s. 20-23
 7. Edukacja etyczna najmłodszych w warunkach wielokulturowości / Lidia Salata-Zasacka // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 3, s. 22-32
 8. Edukacja międzykulturowa – jedność w różnorodności : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. – 2009, nr 1, s. 55-58
 9. Edukacja międzykulturowa w zielonej szkole / Ewa Żmijewska // Życie Szkoły. – 2008, nr 6, s. 13-16
 10. Edukacja pogranicza kulturowego / Urszula Wróblewska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 2, s. 16-19
 11. Globalizm – odniesienie edukacyjne / Stanisław Nalaskowski // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 9, 15-16
 12. Idea tolerancji w edukacji międzykulturowej : (na przykładzie Międzynarodowego Centrum Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) / Józef Górniewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 1/2, s. 16-18
 13. (Inter)kulturowa tożsamość licealisty / Monika Kaźmierczak // Język Polski w Liceum. – 2011/2012, nr 1, s. 82-88
 14. Interkulturowość czy antykulturowość? : rozważania nad nauczaniem angielszczyzny międzynarodowej / Romuald Gozdawa-Gołębiowski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2006, nr 4, s. 93-112
 15. Jedność w różnorodności / Krzysztof Karwowski // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 38-43
 16. Język i kultura w dydaktyce języków obcych / Hanna Komorowska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2006, nr 4, s. 27-45
 17. Klasy wielokulturowe we Włoszech / Sabina Sawicka-Wilgusiak // Nowa Szkoła. – 2002, nr 5, s. 51-52
 18. Kompetencja interkulturowa – europejski priorytet edukacyjny / Justyna Mak // Język Polski w Liceum. – 2009/2010, nr 2, s. 101-106
 19. Kształcenie międzykulturowe w gimnazjum / Barbara Myrdzik, Iwona Morawska // Polonistyka. – 2010, nr 8, s. 6-12
 20. Kształcenie rodzimej kompetencji kulturowej a komunikacja (inter)kulturowa / Barbara Widawska // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 6, s. 19-23
 21. Ku tożsamości międzykulturowej / Jerzy Nikitorowicz // Życie Szkoły. – 2005, nr 5, s. 8-14
 22. Kultura muzyczna mniejszości narodowych / Maria Ficak // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 1, s. 44-49
 23. Kultura w edukacji europejskiej – inspiracje chrześcijańskie / Stanisław Chrobak // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 3, s. 10-12
 24. Metoda projektu w edukacji interkulturowej przyszłych nauczycieli języka francuskiego / Elżbieta Jastrzębska // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 1, s. 68-74 
 25. Międzykulturowość – nowy obszar edukacji / Magdalena Miernik, Joanna Bogus // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 3, s. 71-82
 26. Międzykulturowość – nowy obszar edukacji na poziomie wczesnoszkolnym : (wybór bibliografii) / Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 3, s. 101-104
 27. Międzykulturowość jako problem edukacyjny / Ewa Kula // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 3, s. 7-12
 28. Międzykulturowość w pedagogice specjalnej / Katarzyna Szewetowska // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 3, s. 37-39
 29. Migracja w wybranych krajach Europy a wychowanie międzykulturowe / Renata  Nowakowska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2001, nr 3/4, s. 77-85
 30. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – jak o nich uczyć? / Mirosław Sielatycki // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6, s. 17-21
 31. Nauczanie kultury na lekcjach języka obcego w Polsce : wyniki badań kwestionariuszowych / Zofia Chłopek // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 1, s. 61-68
 32. Otwarcie się na odmienność / Natalia Wyszyńska// Edukacja i Dialog. – 2003, nr 8, s. 17-21
 33. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży pochodzenia białoruskiego : perspektywa edukacji międzykulturowej / Alicja Joanna Siegień // Kultura i Edukacja. – 2006, nr 2/3, s. 130-147
 34. Sprawozdanie z warsztatów polsko-niemieckich „Międzykulturowe uczenie się przez kontakt kulturowy” Baitz/Brandenburg 11-15 grudnia 2006 roku / Karolina Deryńska, Zofia Kirejczyk // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2007, nr 2, s. 209-213
 35. Wzajemne przenikanie się kultur / Marta Duboniewicz // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 9, s. 53-56
 36. Spacerownik po Europie / Jadwiga Chruścińska // Poradnik Bibliotekarza. – 2011, nr 6, dod., s. 1-12
 37. Szkoła w nowej Europie / Katarzyna Kowalczewska-Grabowska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 10, s. 65-69
 38. Świat w dziecięcych objęciach – międzykulturowość oswojona / Barbara Biskup // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 3, s. 41-51
 39. Uczenie się w dialogu z Innym / Ewa Żmijewska // Nowa Szkoła. – 2009, nr 4, s. 8-12
 40. Uczeń z innego świata / Karolina Mazurowska, Dominika Cieślikowska // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 67-75
 41. Wielokulturowość – nowy obszar edukacji językowej / Agnieszka Szplit // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 3, s. 87-93
 42. Wielokulturowość w edukacji / Janusz Rusaczyk // Nowa Szkoła. – 2005, nr 5, s. 4-8
 43. Wielokulturowość w integracji nauczania i wychowania / Aneta Smolińska // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 3, s. 13-21
 44. Wychowanie do wielokulturowości : (recenzja) / Elżbieta Trojan // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 3, s. 105-107
 45. Zadania edukacji regionalnej i międzykulturowej w kreowaniu tożsamości kulturowej człowieka / Jerzy Nikitorowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 2, s. 3-16
 46. Zainteresowanie światem innych kultur / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 5, s. 10-14
 47. Zjawisko wielokulturowości w wychowaniu przedszkolnym / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 5, s. 259-266
 48. Ze sobą, a nie obok siebie : (edukacja równoległa w procesie kształtowania postaw tolerancji) / Anna Młynarczuk, Mariusz M. Sokołowski // Nowa  Szkoła. – 2008, nr 5, s. 11-14

 opracowała: mgr Małgorzata Pająk

 

Styczeń 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019 2 stycznia 2019 3 stycznia 2019 4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
7 stycznia 2019 8 stycznia 2019 9 stycznia 2019 10 stycznia 2019 11 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceJak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?

Jak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?
12 stycznia 2019 13 stycznia 2019
14 stycznia 2019 15 stycznia 2019 16 stycznia 2019 17 stycznia 2019 18 stycznia 2019 19 stycznia 2019 20 stycznia 2019
21 stycznia 2019 22 stycznia 2019 23 stycznia 2019 24 stycznia 2019 25 stycznia 2019 26 stycznia 2019 27 stycznia 2019
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie