Profilaktyka społeczno-pedagogiczna

                     Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 – 2013

 KSIĄŻKI:

 1. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / Maria Libiszowska – Żółtkowska, Krystyna Ostrowska (red.). – Warszawa : Difin, 2008. – 271s.  Sygn. 35717
 2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i jego zagrożenia : materiały z II Konferencji Naukowej Ustroń, 6 – 7 czerwca 2002 r. / red. Andrzej Szymański, Ewa Krzyżak – Szymańska. – Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2006. – 161s.  Sygn. 35599, 35600, 35601
 3. Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 131s.  Sygn. 36733
 4. Dziecko w świecie pokus / Andrzej Murzyn, Ryszard Cibor, Stanisław Michałowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000. – 109s.  Sygn. 34622, 34658
 5. Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania : profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006. – 147s.  Sygn. 35312
 6. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne: diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek. – 1997. – 207s.  Sygn. 34030
 7. Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. – 142s.  Sygn. 35317
 8. Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny / Krzysztof Zajączkowski. – Kraków : Rubikon, 2001. – 96s.  Sygn. 34563
 9. NOE część I i II : program profilaktyczny dla młodzieży / Krzysztof Wojcieszek. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006. –136s.  Sygn. 35333
 10. Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej / Marta Kowalczuk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 216s.  Sygn. 36047, 36154
 11. Pedagogika czasu wolnego / Jan Pięta. – Wyd. 2. – Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. – 272s.  Sygn.36629
 12. Piękno w okresie dojrzewania : spostrzeganie własnego ciała i prewencja zaburzeń łaknienia w środowisku szkolnym / Magdalena Weber, Beata Ziółkowska. – Warszawa : Difin, 2012. – 150s.  Sygn. 37052
 13. Pokolenie zmian : czego boją się dorośli? / Hanna Rylke. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 191s.  Sygn. 34505
 14. Pomóż uzależnionym : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 155s.  Sygn. 35778
 15. Profilaktyczno – wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2004. – 76s.  Sygn. 34890
 16. Profilaktyczno – wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. – Wyd. 4. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 76s.  Sygn. 36632
 17. Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków / Aleksandra Karasowska. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005. – 95s.  Sygn. 35321
 18. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży : skrypt dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej : praca zbiorowa / pod red. Bronisława Urbana. – Mysłowice : Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2004. – 310s.  Sygn. 35 815, 35816
 19. Profilaktyka uzależnień / Zbigniew B. Gaś. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 234s.  Sygn. 32685
 20. Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003. – 108s.  Sygn. 35771
 21. Profilaktyka w szkole / Zbigniew B. Gaś. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006. – 240s.  Sygn. 35214
 22. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty / Czesław Cekiera. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993. – 313s.  Sygn. 32936, 32937
 23. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. – Warszawa : Pedagogium; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 269s.  Sygn. 35728/2,  36904
 24. Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce / pod red. nauk. Moniki Marczak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 360s.  Sygn. 35888
 25. Uzależnienia : skuteczność programów profilaktyki / Zbigniew B. Gaś. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. – 168s.  Sygn. 32320, 32321
 26. Wychowanie. Profilaktyka. Terapia : szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. -391s.  Sygn. 36945
 27. Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. –Wyd. 2. –  Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997. – 226s.  Sygn. 34029
 28. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki  / Wiesław Wojciech Szczęsny. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak” Teresa i Janusz Śniecińscy, 2003. – 245s.  Sygn. 35001

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Adekwatność programów profilaktycznych w świetle wiedzy o przyczynach używania alkoholu przez młodzież / Jolanta Jarczyńska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 10 – 11, s. 23 – 27
 2. Decyzja należy do ciebie…: propozycja programu profilaktycznego „Stop przemocy i uzależnieniom” / Dorota Głośnicka // Nowa Szkoła. – 2002, nr 9, s. 23 – 25
 3. Dobra – to wczesna profilaktyka / Irena Wilczyńska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 1, s. 47 – 49
 4. Dobra profilaktyka, to wczesna profilaktyka / Irena Wilczyńska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10 – 11, s. 18 – 20
 5. Działalność instytucji edukacji uzupełniającej jako kierunek profilaktyki społecznej / Irina Juroczkina // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2013, nr 5, s. 45 – 51
 6. Działalność Zespołu Profilaktyki Rodzinnej / Jolanta Bandura // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2007, nr 7, s. 37 – 39
 7. Działania profilaktyczne i pomoc rodzinie we Włocławku / Małgorzata Pytko, Ewa Krusińska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 7, s. 42 – 46
 8. Działania profilaktyczne w powiecie / Edmund Juśko, Barbara D. Niziołek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 37 – 38
 9. I co z tą profilaktyką? / Bożena Tomaszek, Andrzej Gąsłowski // Wychowawca. – 2005, nr 4, s. 25 – 26
 10. Narkotyki – młodzież – profilaktyka. Refleksje pedagoga – praktyka / Agnieszka Hłobił // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 10 – 11, s. 25 -26
 11. Nauczanie profilaktyczne – to nie pogadanki o narkotykach / Maria Głomska, Ewa Kondrat // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7 – 8, s. VII – XI wkładka
 12. Nauczyciel – realizator profilaktyki szkolnej / Dorota Macander // Serwis Informacyjny Narkomania. – 2008, nr 1, s. 38 – 42
 13. OO potrzebie profesjonalnej profilaktyki w szkole / Grażyna Miłkowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 2, s. 22 – 30
 14. OO profilaktyce wychowawczej w świetle poglądów Aleksandra Kamińskiego / Lucjan Turos // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2009, nr 2, s. 38 – 42
 15. OO uzależnieniach dzieci / Irena Wilczyńska // Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s. 475 – 477
 16. Profilaktyka – sposób na nudę? / Magdalena Weiss // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 1, s. 46 – 47
 17. Profilaktyka a wychowanie przez wartości / Jacek Urban // Wychowawca. – 2008, nr 1, s. 16 – 18
 18. Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego / Bożena Matyjas // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 9, s. 16 – 19
 19. Profilaktyka pedagogiczna / Sylwia Badora // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2011, nr 7, s. 21 – 32
 20. Profilaktyka przemocy w szkołach / Teresa Kaniowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 14 – 16
 21. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja kontra popkulturowa fascynacja złem / Kamil Marek Konopka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2010, nr 3 – 4, s. 45 – 50
 22. Profilaktyka szkolna – refleksje na podstawie opinii młodzieży / Paweł Sobierajski, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 10 – 11, s. 20 – 24
 23. Profilaktyka szkolna a palenie papierosów przez gimnazjalistów / Iwona Jakubowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2013, nr 4, s. 38 – 44
 24. Profilaktyka uzależnień w obszarze zainteresowań samorządu województwa kujawsko – pomorskiego / Janina Malinowska, Monika Tańska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7 – 8, s. 6 – 9
 25. Profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej / Barbara Franusz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 1, s. 44 – 46
 26. Profilaktyka w bursie szkolnej / Beata Zięba – Kołodziej, Sylwia Badora // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2011, nr 10, s. 35 – 41
 27. Profilaktyka w działalności wychowawczej / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. – 2013, nr 9, s. 10 – 13
 28. Profilaktyka w gimnazjum : przykład szkoły tarnobrzeskiej / Sylwia Badora, Anna Róg // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2012, nr 1, s. 22 – 29
 29. Profilaktyka w szkole i środowisku / Hanna Rylke // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 9, s. 12 – 16
 30. Profilaktyka w szkole jako forma minimalizowania zagrożeń uzależnieniem / Agnieszka Iłendo // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 1, s. 14 – 17
 31. Profilaktyka w szkolnym programie wychowawczym / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10 – 11, s. I – III wkładka
 32. Program „Bez ryzyka” / Grażyna Węglarczyk // Wychowawca. – 2001, nr 12, s. 20 – 23
 33. Program edukacji antynikotynowej dla uczniów klasy III i przykłady jego realizacji / Grażyna Owierczuk // Nauczanie Początkowe. – 2001 / 2002, nr 1, s. 46 – 49
 34. Program pracy z młodzieżą w ramach zintegrowanego modelu oddziaływań profilaktycznych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Ewa Proch – Masłowska // Problemy Narkomanii. Biuletyn. – 2003, nr 4, s. 51 – 54
 35. Program profilaktyczno – edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole / Urszula Moszczyńska, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 1, s. 20 – 26
 36. Program profilaktyczny : doskonalenie kompetencji komunikacyjnej w gimnazjum / Ewa Pruchnik // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2012, nr 1, s. 30 – 35
 37. Program profilaktyczny dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej przejawiających zaburzenia w zachowaniu / Agnieszka Goluch, Aneta Trojanowska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 3, s. 15 –19
 38. Program profilaktyczny „Właściwy Moment” / Maria Łasocha, Magdalena Pilip // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 4, s. 47 – 49
 39. Programy profilaktyczne w przedszkolu i szkole. Założenia a rzeczywistość / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 10 – 11, s. 3 – 10
 40. Projektowanie programu profilaktyki szkolnej / Anna Godlewska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 10 – 11, s. 26 – 28
 41. Propozycja modelu oddziaływań profilaktycznych w gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych / Ewa Proch – Masłowska // Problemy Narkomanii. Biuletyn. – 2003, nr 3, s. 32 – 38
 42. Przygotowanie do tworzenia programu profilaktyki / Elżbieta Michalak, Iwona Glapka // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 34 – 35
 43. Realizacja programu NOE / Małgorzata Esmund, Kazimierz Esmund // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1998, nr 9, s. 17 – 24
 44. Rola profilaktyki w eliminowaniu ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży w okresie adolescencji / Renata Ilnicka, Tadeusz Żak // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 2, s. 41 – 43
 45. Rozwijanie empatii jako profilaktyka zachowań ryzykownych / Maja Łoś // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 10 – 11, s. I – VI wkładka
 46. Społeczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom / Jan A. Malinowski // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10 – 11, s. 3 – 4
 47. Szkolna interwencja wobec uczniów sięgających po środki psychoaktywne / Katarzyna Okulicz – Kozaryn, Agnieszka Pisarska, Anna Borucka // Serwis Informacyjny Narkomania . 2003, nr 3, s. 32 – 37
 48. Szkolna profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie / Bogumiła Bobik // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 3, s. 165 – 171
 49. Szkolna profilaktyka uzależnień – o krok dalej / Ilona Karasińska, Marcin Grabowski // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 10 – 11, s. 35 – 36
 50. Szkolne programy profilaktyczne / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 2, s. 13 – 17
 51. Szkolne programy profilaktyczne : koncepcja środowiskowa / Ireneusz Siudem // Serwis Informacyjny Narkomania. – 2003, nr 1, s. 42 – 50
 52. Szkolny program profilaktyki / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. – 2002, nr 9, s. 10 – 13
 53. Szkolny program profilaktyki po roku doświadczeń / Teresa Lewandowska – Kidoń // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 10, s. 56 – 57
 54. Trudne zagadnienia – profilaktyki uzależnień  w szkole podstawowej / Danuta Waligóra // Edukacja dla Bezpieczeństwa . – 2002, nr 4 – 5, s. 10 – 15
 55. Wspieranie rozwoju psychospołecznego uczniów w wieku szkolnym z trudnościami w uczeniu się – program profilaktyki zachowań problemowych / Marta Połotniuk // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 7 – 8, s. I – VII wkładka
 56. Współczesne działania profilaktyczne w szkołach w Niemczech / Aleksandra Sander // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 10 – 11, s. 39 – 43
 57. Wychowanie w rodzinie jako profilaktyka patologii społecznych / Sylwester Bębas // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 7 – 8, s. 18 – 23
 58. Zagrożenia cywilizacyjne młodzieży szkolnej – profilaktyka / Renata Straub // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 3, s. 24
 59. Zapobieganie narkomanii w aspekcie szkolnych programów profilaktycznych / Edyta Krajewska – Cyrwus, Violetta Stalkowska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7 – 8, s. I – VII wkładka
 60. Zastosowanie bajek w pracy profilaktycznej wychowawcy / Lidia Wawryk, Krzysztof Grala // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 1 – 2, s. I –III wkładka
 61. Zmiany w zachowaniu społecznym uczniów uczestniczących w dwóch programach profilaktycznych / Maria Łukawska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2006, nr 1 – 2, s. 33 – 40
 62. Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji / Bożena Koperny // Życie Szkoły. – 2001, nr 1, s. 30 – 31

SCENARIUSZE:

 1. Decyzja należy do ciebie…: propozycja programu profilaktycznego „Stop przemocy i uzależnieniom” / Dorota Głośnicka // Nowa Szkoła. – 2002, nr 9, s. 23 – 25
 2. Nie daj się wciągnąć: scenariusz inscenizacji dla uczniów klasy czwartej / Katarzyna Nowy – Karasek // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 6, s. 18 – 19
 3. Nikotyna – najczęstsze uzależnienie młodego człowieka. Jak temu zapobiegać? / Beata Talarczyk – Rumińska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10 – 11, s. III – VII wkładka
 4. Profilaktyka uzależnień / Małgorzata Janik // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 6, s. 17 – 18

                                                                   opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Marzec 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
4 marca 2019 5 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?
7 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Kategoria: W BiblioteceTablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?

Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?
8 marca 2019 9 marca 2019 10 marca 2019
11 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
12 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
13 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceZasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.

Zasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.
14 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.
15 marca 2019 16 marca 2019 17 marca 2019
18 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceCo po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.

Co po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.
19 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
20 marca 2019 21 marca 2019 22 marca 2019 23 marca 2019 24 marca 2019
25 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
26 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
27 marca 2019 28 marca 2019 29 marca 2019 30 marca 2019 31 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie