Profilaktyka społeczno-pedagogiczna

                     Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 – 2013

 KSIĄŻKI:

 1. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / Maria Libiszowska – Żółtkowska, Krystyna Ostrowska (red.). – Warszawa : Difin, 2008. – 271s.  Sygn. 35717
 2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i jego zagrożenia : materiały z II Konferencji Naukowej Ustroń, 6 – 7 czerwca 2002 r. / red. Andrzej Szymański, Ewa Krzyżak – Szymańska. – Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2006. – 161s.  Sygn. 35599, 35600, 35601
 3. Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 131s.  Sygn. 36733
 4. Dziecko w świecie pokus / Andrzej Murzyn, Ryszard Cibor, Stanisław Michałowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000. – 109s.  Sygn. 34622, 34658
 5. Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania : profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006. – 147s.  Sygn. 35312
 6. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne: diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek. – 1997. – 207s.  Sygn. 34030
 7. Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. – 142s.  Sygn. 35317
 8. Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny / Krzysztof Zajączkowski. – Kraków : Rubikon, 2001. – 96s.  Sygn. 34563
 9. NOE część I i II : program profilaktyczny dla młodzieży / Krzysztof Wojcieszek. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006. –136s.  Sygn. 35333
 10. Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej / Marta Kowalczuk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 216s.  Sygn. 36047, 36154
 11. Pedagogika czasu wolnego / Jan Pięta. – Wyd. 2. – Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. – 272s.  Sygn.36629
 12. Piękno w okresie dojrzewania : spostrzeganie własnego ciała i prewencja zaburzeń łaknienia w środowisku szkolnym / Magdalena Weber, Beata Ziółkowska. – Warszawa : Difin, 2012. – 150s.  Sygn. 37052
 13. Pokolenie zmian : czego boją się dorośli? / Hanna Rylke. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 191s.  Sygn. 34505
 14. Pomóż uzależnionym : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 155s.  Sygn. 35778
 15. Profilaktyczno – wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2004. – 76s.  Sygn. 34890
 16. Profilaktyczno – wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. – Wyd. 4. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 76s.  Sygn. 36632
 17. Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków / Aleksandra Karasowska. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005. – 95s.  Sygn. 35321
 18. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży : skrypt dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej : praca zbiorowa / pod red. Bronisława Urbana. – Mysłowice : Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2004. – 310s.  Sygn. 35 815, 35816
 19. Profilaktyka uzależnień / Zbigniew B. Gaś. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 234s.  Sygn. 32685
 20. Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003. – 108s.  Sygn. 35771
 21. Profilaktyka w szkole / Zbigniew B. Gaś. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006. – 240s.  Sygn. 35214
 22. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty / Czesław Cekiera. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993. – 313s.  Sygn. 32936, 32937
 23. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. – Warszawa : Pedagogium; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 269s.  Sygn. 35728/2,  36904
 24. Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce / pod red. nauk. Moniki Marczak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 360s.  Sygn. 35888
 25. Uzależnienia : skuteczność programów profilaktyki / Zbigniew B. Gaś. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. – 168s.  Sygn. 32320, 32321
 26. Wychowanie. Profilaktyka. Terapia : szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. -391s.  Sygn. 36945
 27. Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. –Wyd. 2. –  Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997. – 226s.  Sygn. 34029
 28. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki  / Wiesław Wojciech Szczęsny. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak” Teresa i Janusz Śniecińscy, 2003. – 245s.  Sygn. 35001

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Adekwatność programów profilaktycznych w świetle wiedzy o przyczynach używania alkoholu przez młodzież / Jolanta Jarczyńska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 10 – 11, s. 23 – 27
 2. Decyzja należy do ciebie…: propozycja programu profilaktycznego „Stop przemocy i uzależnieniom” / Dorota Głośnicka // Nowa Szkoła. – 2002, nr 9, s. 23 – 25
 3. Dobra – to wczesna profilaktyka / Irena Wilczyńska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 1, s. 47 – 49
 4. Dobra profilaktyka, to wczesna profilaktyka / Irena Wilczyńska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10 – 11, s. 18 – 20
 5. Działalność instytucji edukacji uzupełniającej jako kierunek profilaktyki społecznej / Irina Juroczkina // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2013, nr 5, s. 45 – 51
 6. Działalność Zespołu Profilaktyki Rodzinnej / Jolanta Bandura // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2007, nr 7, s. 37 – 39
 7. Działania profilaktyczne i pomoc rodzinie we Włocławku / Małgorzata Pytko, Ewa Krusińska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 7, s. 42 – 46
 8. Działania profilaktyczne w powiecie / Edmund Juśko, Barbara D. Niziołek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 37 – 38
 9. I co z tą profilaktyką? / Bożena Tomaszek, Andrzej Gąsłowski // Wychowawca. – 2005, nr 4, s. 25 – 26
 10. Narkotyki – młodzież – profilaktyka. Refleksje pedagoga – praktyka / Agnieszka Hłobił // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 10 – 11, s. 25 -26
 11. Nauczanie profilaktyczne – to nie pogadanki o narkotykach / Maria Głomska, Ewa Kondrat // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7 – 8, s. VII – XI wkładka
 12. Nauczyciel – realizator profilaktyki szkolnej / Dorota Macander // Serwis Informacyjny Narkomania. – 2008, nr 1, s. 38 – 42
 13. OO potrzebie profesjonalnej profilaktyki w szkole / Grażyna Miłkowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 2, s. 22 – 30
 14. OO profilaktyce wychowawczej w świetle poglądów Aleksandra Kamińskiego / Lucjan Turos // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2009, nr 2, s. 38 – 42
 15. OO uzależnieniach dzieci / Irena Wilczyńska // Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s. 475 – 477
 16. Profilaktyka – sposób na nudę? / Magdalena Weiss // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 1, s. 46 – 47
 17. Profilaktyka a wychowanie przez wartości / Jacek Urban // Wychowawca. – 2008, nr 1, s. 16 – 18
 18. Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego / Bożena Matyjas // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 9, s. 16 – 19
 19. Profilaktyka pedagogiczna / Sylwia Badora // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2011, nr 7, s. 21 – 32
 20. Profilaktyka przemocy w szkołach / Teresa Kaniowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 14 – 16
 21. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja kontra popkulturowa fascynacja złem / Kamil Marek Konopka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2010, nr 3 – 4, s. 45 – 50
 22. Profilaktyka szkolna – refleksje na podstawie opinii młodzieży / Paweł Sobierajski, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 10 – 11, s. 20 – 24
 23. Profilaktyka szkolna a palenie papierosów przez gimnazjalistów / Iwona Jakubowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2013, nr 4, s. 38 – 44
 24. Profilaktyka uzależnień w obszarze zainteresowań samorządu województwa kujawsko – pomorskiego / Janina Malinowska, Monika Tańska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7 – 8, s. 6 – 9
 25. Profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej / Barbara Franusz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 1, s. 44 – 46
 26. Profilaktyka w bursie szkolnej / Beata Zięba – Kołodziej, Sylwia Badora // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2011, nr 10, s. 35 – 41
 27. Profilaktyka w działalności wychowawczej / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. – 2013, nr 9, s. 10 – 13
 28. Profilaktyka w gimnazjum : przykład szkoły tarnobrzeskiej / Sylwia Badora, Anna Róg // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2012, nr 1, s. 22 – 29
 29. Profilaktyka w szkole i środowisku / Hanna Rylke // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 9, s. 12 – 16
 30. Profilaktyka w szkole jako forma minimalizowania zagrożeń uzależnieniem / Agnieszka Iłendo // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 1, s. 14 – 17
 31. Profilaktyka w szkolnym programie wychowawczym / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10 – 11, s. I – III wkładka
 32. Program „Bez ryzyka” / Grażyna Węglarczyk // Wychowawca. – 2001, nr 12, s. 20 – 23
 33. Program edukacji antynikotynowej dla uczniów klasy III i przykłady jego realizacji / Grażyna Owierczuk // Nauczanie Początkowe. – 2001 / 2002, nr 1, s. 46 – 49
 34. Program pracy z młodzieżą w ramach zintegrowanego modelu oddziaływań profilaktycznych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Ewa Proch – Masłowska // Problemy Narkomanii. Biuletyn. – 2003, nr 4, s. 51 – 54
 35. Program profilaktyczno – edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole / Urszula Moszczyńska, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 1, s. 20 – 26
 36. Program profilaktyczny : doskonalenie kompetencji komunikacyjnej w gimnazjum / Ewa Pruchnik // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2012, nr 1, s. 30 – 35
 37. Program profilaktyczny dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej przejawiających zaburzenia w zachowaniu / Agnieszka Goluch, Aneta Trojanowska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 3, s. 15 –19
 38. Program profilaktyczny „Właściwy Moment” / Maria Łasocha, Magdalena Pilip // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 4, s. 47 – 49
 39. Programy profilaktyczne w przedszkolu i szkole. Założenia a rzeczywistość / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 10 – 11, s. 3 – 10
 40. Projektowanie programu profilaktyki szkolnej / Anna Godlewska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 10 – 11, s. 26 – 28
 41. Propozycja modelu oddziaływań profilaktycznych w gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych / Ewa Proch – Masłowska // Problemy Narkomanii. Biuletyn. – 2003, nr 3, s. 32 – 38
 42. Przygotowanie do tworzenia programu profilaktyki / Elżbieta Michalak, Iwona Glapka // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 34 – 35
 43. Realizacja programu NOE / Małgorzata Esmund, Kazimierz Esmund // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1998, nr 9, s. 17 – 24
 44. Rola profilaktyki w eliminowaniu ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży w okresie adolescencji / Renata Ilnicka, Tadeusz Żak // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 2, s. 41 – 43
 45. Rozwijanie empatii jako profilaktyka zachowań ryzykownych / Maja Łoś // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 10 – 11, s. I – VI wkładka
 46. Społeczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom / Jan A. Malinowski // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10 – 11, s. 3 – 4
 47. Szkolna interwencja wobec uczniów sięgających po środki psychoaktywne / Katarzyna Okulicz – Kozaryn, Agnieszka Pisarska, Anna Borucka // Serwis Informacyjny Narkomania . 2003, nr 3, s. 32 – 37
 48. Szkolna profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie / Bogumiła Bobik // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 3, s. 165 – 171
 49. Szkolna profilaktyka uzależnień – o krok dalej / Ilona Karasińska, Marcin Grabowski // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 10 – 11, s. 35 – 36
 50. Szkolne programy profilaktyczne / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 2, s. 13 – 17
 51. Szkolne programy profilaktyczne : koncepcja środowiskowa / Ireneusz Siudem // Serwis Informacyjny Narkomania. – 2003, nr 1, s. 42 – 50
 52. Szkolny program profilaktyki / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. – 2002, nr 9, s. 10 – 13
 53. Szkolny program profilaktyki po roku doświadczeń / Teresa Lewandowska – Kidoń // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 10, s. 56 – 57
 54. Trudne zagadnienia – profilaktyki uzależnień  w szkole podstawowej / Danuta Waligóra // Edukacja dla Bezpieczeństwa . – 2002, nr 4 – 5, s. 10 – 15
 55. Wspieranie rozwoju psychospołecznego uczniów w wieku szkolnym z trudnościami w uczeniu się – program profilaktyki zachowań problemowych / Marta Połotniuk // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 7 – 8, s. I – VII wkładka
 56. Współczesne działania profilaktyczne w szkołach w Niemczech / Aleksandra Sander // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 10 – 11, s. 39 – 43
 57. Wychowanie w rodzinie jako profilaktyka patologii społecznych / Sylwester Bębas // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 7 – 8, s. 18 – 23
 58. Zagrożenia cywilizacyjne młodzieży szkolnej – profilaktyka / Renata Straub // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 3, s. 24
 59. Zapobieganie narkomanii w aspekcie szkolnych programów profilaktycznych / Edyta Krajewska – Cyrwus, Violetta Stalkowska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7 – 8, s. I – VII wkładka
 60. Zastosowanie bajek w pracy profilaktycznej wychowawcy / Lidia Wawryk, Krzysztof Grala // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 1 – 2, s. I –III wkładka
 61. Zmiany w zachowaniu społecznym uczniów uczestniczących w dwóch programach profilaktycznych / Maria Łukawska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2006, nr 1 – 2, s. 33 – 40
 62. Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji / Bożena Koperny // Życie Szkoły. – 2001, nr 1, s. 30 – 31

SCENARIUSZE:

 1. Decyzja należy do ciebie…: propozycja programu profilaktycznego „Stop przemocy i uzależnieniom” / Dorota Głośnicka // Nowa Szkoła. – 2002, nr 9, s. 23 – 25
 2. Nie daj się wciągnąć: scenariusz inscenizacji dla uczniów klasy czwartej / Katarzyna Nowy – Karasek // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 6, s. 18 – 19
 3. Nikotyna – najczęstsze uzależnienie młodego człowieka. Jak temu zapobiegać? / Beata Talarczyk – Rumińska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10 – 11, s. III – VII wkładka
 4. Profilaktyka uzależnień / Małgorzata Janik // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 6, s. 17 – 18

                                                                   opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Grudzień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
26 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
27 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
28 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceIdzie Pan Cogito przez swiat... - lekcja biblioteczna.

Idzie Pan Cogito przez swiat... - lekcja biblioteczna.
29 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
30 listopada 2018 1 grudnia 2018 2 grudnia 2018
3 grudnia 2018 4 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
5 grudnia 2018

Kategoria: W Bibliotece"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"

"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"
6 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceKartki i ozdoby świąteczne.

Kartki i ozdoby świąteczne.
7 grudnia 2018 8 grudnia 2018 9 grudnia 2018
10 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
11 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
12 grudnia 2018

Kategoria: W Bibliotece"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"

"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"
13 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceZakończenie stażu zawodowego nauczycieli i przygotowanie dokumentacji.

Zakończenie stażu zawodowego nauczycieli i przygotowanie dokumentacji.

Kategoria: W BiblioteceInnowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej.

Innowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej.
14 grudnia 2018 15 grudnia 2018 16 grudnia 2018
17 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceZabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision

Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision
18 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
19 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceDuety poetyckie: Iwona Młodawska-Waterson & Jakub Kornhauser

Duety poetyckie: Iwona Młodawska-Waterson & Jakub Kornhauser
20 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
21 grudnia 2018 22 grudnia 2018 23 grudnia 2018
24 grudnia 2018 25 grudnia 2018 26 grudnia 2018 27 grudnia 2018 28 grudnia 2018 29 grudnia 2018 30 grudnia 2018
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019 2 stycznia 2019 3 stycznia 2019 4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie