Deklaracja dostępności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Olkuszu
Wstęp Deklaracji
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pedagogiczna.olkusz.pl.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Olkuszu(w skrócie: Filia w Olkuszu):

Telefon: +48 (32) 643 13 84
E-mail: filia.olkusz@pbw.edu.pl
Adres korespondencyjny: ul. K.K. Wielkiego 43, 32-300 Olkusz

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pedagogiczna.olkusz.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2010-10-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.

Strona internetowa www.pedagogiczna.olkusz.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:
– Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2019-04-04 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Filii w Olkuszu.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
– podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonych pracowników PBW.
Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-28.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Telefon: +48 (32) 643 13 84
E-mail: filia.olkusz@pbw.edu.pl
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Olkuszu  spełnia wszystkie wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

  1. Wejście do budynku znajduje się od strony podwórka.
  2. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  3. Przestrzeń komunikacyjna pomieszczeń biblioteki jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma) – korytarze i pomieszczenia na jednym poziomie.
  4. Wejście do budynku: do pokonania na zewnątrz 1 schodek, wewnątrz 5 schodów.
  5. Dla osób na wózkach dostępny jest schodołaz gąsienicowy, potrzebę skorzystania należy zasygnalizować użyciem dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych do budynku.
  6. Toaleta dla osób niepełnosprawnych na terenie biblioteki.
  7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W zakresie dostępności parkingu:
Brak ogólnodostępnego parkingu – możliwość zaparkowania na chodniku przed budynkiem.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności w tekście łatwym do czytania.